HttpListener.Prefixes Vlastnost

Definice

Získá předpony identifikátoru URI (Uniform Resource Identifier) zpracovávané tímto HttpListener objektem.Gets the Uniform Resource Identifier (URI) prefixes handled by this HttpListener object.

public:
 property System::Net::HttpListenerPrefixCollection ^ Prefixes { System::Net::HttpListenerPrefixCollection ^ get(); };
public System.Net.HttpListenerPrefixCollection Prefixes { get; }
member this.Prefixes : System.Net.HttpListenerPrefixCollection
Public ReadOnly Property Prefixes As HttpListenerPrefixCollection

Hodnota vlastnosti

HttpListenerPrefixCollection

Obsahující HttpListenerPrefixCollection předpony identifikátoru URI, které HttpListener jsou tímto objektem nakonfigurovány pro zpracování.An HttpListenerPrefixCollection that contains the URI prefixes that this HttpListener object is configured to handle.

Výjimky

Tento objekt je uzavřený.This object has been closed.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití Prefixes vlastnosti pro získání a tisk předpon identifikátorů URI, které jsou zpracovávány.The following code example demonstrates using the Prefixes property to obtain and print the URI prefixes that are handled.

public static void DisplayPrefixesAndState(HttpListener listener)
{
  // List the prefixes to which the server listens.
  HttpListenerPrefixCollection prefixes = listener.Prefixes;
  if (prefixes.Count == 0)
  {
    Console.WriteLine("There are no prefixes.");
  }
  foreach(string prefix in prefixes)
  {
    Console.WriteLine(prefix);
  }
  // Show the listening state.
  if (listener.IsListening)
  {
    Console.WriteLine("The server is listening.");
  }
}
Public Shared Sub DisplayPrefixesAndState(ByVal listener As HttpListener)
  ' List the prefixes to which the server listens.
  Dim prefixes As HttpListenerPrefixCollection = listener.Prefixes

  If prefixes.Count = 0 Then
    Console.WriteLine("There are no prefixes.")
  End If

  For Each prefix As String In prefixes
    Console.WriteLine(prefix)
  Next

  ' Show the listening state.
  If listener.IsListening Then
    Console.WriteLine("The server is listening.")
  End If
End Sub

Poznámky

Předpony jsou v kanonickém tvaru.The prefixes are in canonical form. Podrobný popis předpon naleznete v HttpListener přehledu třídy.For a detailed description of prefixes, see the HttpListener class overview.

Platí pro