HttpListenerPrefixCollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda je přístup ke kolekci synchronizován (bezpečné pro přístup z více vláken).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread-safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Tato vlastnost vždy vrátí hodnotu false.This property always returns false.

Poznámky

Výčet prostřednictvím kolekce nemůže být procedurou bezpečnou pro přístup z více vláken.Enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. I v případě, že jde o synchronizovanou kolekci, mohou úpravy provádět i ostatní vlákna, což způsobuje vyvolání výjimky enumerátorem.Even when a collection is synchronized, other threads can still modify the collection, which causes the enumerator to throw an exception. Chcete-li zaručit bezpečnost vlákna během výčtu, můžete buď uzamknout kolekci během celého výčtu, nebo zachytit výjimky, které jsou výsledkem změn provedených jinými vlákny.To guarantee thread safety during enumeration, you can either lock the collection during the entire enumeration or catch the exceptions that result from changes made by other threads.

Platí pro

Viz také