NetworkAddressChangedEventHandler Delegát

Definice

Odkazuje na jednu nebo více metod, které mají být volány při změně adresy síťového rozhraní.References one or more methods to be called when the address of a network interface changes.

public delegate void NetworkAddressChangedEventHandler(System::Object ^ sender, EventArgs ^ e);
public delegate void NetworkAddressChangedEventHandler(object sender, EventArgs e);
public delegate void NetworkAddressChangedEventHandler(object? sender, EventArgs e);
type NetworkAddressChangedEventHandler = delegate of obj * EventArgs -> unit
Public Delegate Sub NetworkAddressChangedEventHandler(sender As Object, e As EventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
EventArgs

EventArgsObjekt, který obsahuje data o události.An EventArgs object that contains data about the event.

Příklady

Následující příklad kódu naslouchá změnám adresy a v případě výskytu události zobrazuje stav síťových rozhraní NetworkAddressChanged .The following code example listens for address changes and displays the status of network interfaces when a NetworkAddressChanged event occurs.

Poznámky

Tento delegát zpracovává NetworkAddressChanged události vyvolané NetworkChange třídou.This delegate handles NetworkAddressChanged events raised by the NetworkChange class. Podrobné informace o přijímání oznámení pro události změny adresy síťového rozhraní najdete v dokumentaci k NetworkChange přehledu třídy.For detailed information on receiving notification for network interface address change events, see the NetworkChange class overview documentation.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro