NonSerializedAttribute NonSerializedAttribute NonSerializedAttribute NonSerializedAttribute Class

Definice

Označuje, že pole serializovatelný třídy by nemělo být serializované.Indicates that a field of a serializable class should not be serialized. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class NonSerializedAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field, Inherited=true)]
public sealed class NonSerializedAttribute : Attribute
type NonSerializedAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class NonSerializedAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
NonSerializedAttributeNonSerializedAttributeNonSerializedAttributeNonSerializedAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje serializaci objektu označeného SerializableAttribute atributem a chování pole označeného NonSerializedAttribute v serializovaném objektu.The following example demonstrates serialization of an object marked with the SerializableAttribute attribute, and the behavior of a field marked with the NonSerializedAttribute in the serialized object.

Poznámka

Kód používá SoapFormatter třídu k serializaci objektu.The code uses the SoapFormatter class to serialize the object. Třída je nalezena v System. Runtime. Serialization. formátovací Modules. SOAP. dll, který není ve výchozím nastavení načten do projektu.The class is found in the system.runtime.serialization.formatters.soap.dll, which is not loaded by default into a project. Chcete-li spustit kód, musíte přidat odkaz na knihovnu DLL do projektu.To run the code, you must add a reference to the DLL to your project.

#using <system.dll>
#using <system.messaging.dll>
#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// A test object that needs to be serialized.

[Serializable]
ref class TestSimpleObject
{
private:
  int member1;
  String^ member2;
  String^ member3;
  double member4;

public:

  // A field that is not serialized.

  [NonSerialized]
  String^ member5;
  TestSimpleObject()
  {
   member1 = 11;
   member2 = "hello";
   member3 = "hello";
   member4 = 3.14159265;
   member5 = "hello world!";
  }

  void Print()
  {
   Console::WriteLine( "member1 = ' {0}'", member1 );
   Console::WriteLine( "member2 = ' {0}'", member2 );
   Console::WriteLine( "member3 = ' {0}'", member3 );
   Console::WriteLine( "member4 = ' {0}'", member4 );
   Console::WriteLine( "member5 = ' {0}'", member5 );
  }

};

int main()
{
  
  //Creates a new TestSimpleObject object.
  TestSimpleObject^ obj = gcnew TestSimpleObject;
  Console::WriteLine( "Before serialization the Object* contains: " );
  obj->Print();
  
  //Opens a file and serializes the object into it in binary format.
  Stream^ stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Create );
  SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter;
  
  //BinaryFormatter* formatter = new BinaryFormatter();
  formatter->Serialize( stream, obj );
  stream->Close();
  
  //Empties obj.
  obj = nullptr;
  
  //Opens file S"data.xml" and deserializes the object from it.
  stream = File::Open( "data.xml", FileMode::Open );
  formatter = gcnew SoapFormatter;
  
  //formatter = new BinaryFormatter();
  obj = dynamic_cast<TestSimpleObject^>(formatter->Deserialize( stream ));
  stream->Close();
  Console::WriteLine( "" );
  Console::WriteLine( "After deserialization the object contains: " );
  obj->Print();
}

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;
//using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;

public class Test {
  public static void Main() {

   //Creates a new TestSimpleObject object.
   TestSimpleObject obj = new TestSimpleObject();

   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ");
   obj.Print();

   //Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Stream stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create);
   SoapFormatter formatter = new SoapFormatter();

   //BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();

   formatter.Serialize(stream, obj);
   stream.Close();
  
   //Empties obj.
   obj = null;
  
   //Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open);
   formatter = new SoapFormatter();

   //formatter = new BinaryFormatter();

   obj = (TestSimpleObject)formatter.Deserialize(stream);
   stream.Close();

   Console.WriteLine("");
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ");
   obj.Print();
  }
}


// A test object that needs to be serialized.
[Serializable()]		
public class TestSimpleObject {

  public int member1;
  public string member2;
  public string member3;
  public double member4;
  
  // A field that is not serialized.
  [NonSerialized()] public string member5; 
  
  public TestSimpleObject() {

    member1 = 11;
    member2 = "hello";
    member3 = "hello";
    member4 = 3.14159265;
    member5 = "hello world!";
  }


  public void Print() {

    Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1);
    Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2);
    Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3);
    Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4);
    Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5);
  }
}
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main()
   
   ' Creates a new TestSimpleObject object.
   Dim obj As New TestSimpleObject()
   
   Console.WriteLine("Before serialization the object contains: ")
   obj.Print()
   
   ' Opens a file and serializes the object into it in binary format.
   Dim stream As Stream = File.Open("data.xml", FileMode.Create)
   Dim formatter As New SoapFormatter()
   


   formatter.Serialize(stream, obj)
   stream.Close()
   
   ' Empties obj.
   obj = Nothing
   
   ' Opens file "data.xml" and deserializes the object from it.
   stream = File.Open("data.xml", FileMode.Open)
   formatter = New SoapFormatter()   obj = CType(formatter.Deserialize(stream), TestSimpleObject)
   stream.Close()
   
   Console.WriteLine("")
   Console.WriteLine("After deserialization the object contains: ")
   obj.Print()

  End Sub 'Main

End Class 'Test


' A test object that needs to be serialized.
<Serializable()> Public Class TestSimpleObject
  
  Public member1 As Integer
  Public member2 As String
  Public member3 As String
  Public member4 As Double
  
  ' A member that is not serialized.
  <NonSerialized()> Public member5 As String 
 
  
  Public Sub New()   
   member1 = 11
   member2 = "hello"
   member3 = "hello"
   member4 = 3.14159265
   member5 = "hello world!"
  End Sub 'New
   
  
  Public Sub Print()   
   Console.WriteLine("member1 = '{0}'", member1)
   Console.WriteLine("member2 = '{0}'", member2)
   Console.WriteLine("member3 = '{0}'", member3)
   Console.WriteLine("member4 = '{0}'", member4)
   Console.WriteLine("member5 = '{0}'", member5)
  End Sub 'Print

End Class 'TestSimpleObject

Poznámky

Při použití BinaryFormatter tříd nebo SoapFormatter k serializaci objektu použijte NonSerializedAttribute atribut k zabránění serializaci pole.When using the BinaryFormatter or SoapFormatter classes to serialize an object, use the NonSerializedAttribute attribute to prevent a field from being serialized. Pomocí tohoto atributu můžete například zabránit serializaci citlivých dat.For example, you can use this attribute to prevent the serialization of sensitive data.

Cílové objekty pro NonSerializedAttribute atribut jsou veřejné a privátní pole serializovatelný třídy.The target objects for the NonSerializedAttribute attribute are public and private fields of a serializable class. Ve výchozím nastavení třídy nejsou serializovatelný, pokud nejsou označeny jako SerializableAttribute.By default, classes are not serializable unless they are marked with SerializableAttribute. Během procesu serializace jsou ve výchozím nastavení serializována všechna veřejná a soukromá pole třídy.During the serialization process all the public and private fields of a class are serialized by default. Pole označená NonSerializedAttribute pomocí jsou při serializaci vyloučena.Fields marked with NonSerializedAttribute are excluded during serialization. Používáte-li XmlIgnoreAttribute třídukserializaciobjektu,použijtekzískáníXmlSerializer stejné funkce třídu.If you are using the XmlSerializer class to serialize an object, use the XmlIgnoreAttribute class to get the same functionality. Alternativně implementujte ISerializable rozhraní pro explicitní řízení procesu serializace.Alternatively, implement the ISerializable interface to explicitly control the serialization process. Všimněte si, že třídy ISerializable , které implementují, SerializableAttributemusí být označeny pomocí.Note that classes that implement ISerializable must still be marked with SerializableAttribute.

Chcete-li NonSerializedAttribute použít třídu pro událost, nastavte umístění atributu na pole, jak je znázorněno v následujícím C# kódu.To apply the NonSerializedAttribute class to an event, set the attribute location to field, as shown in the following C# code.

[field:NonSerializedAttribute()]  
public event ChangedEventHandler Changed; 

Pokud pole není serializováno, ale stále vyžaduje výchozí hodnotu, která musí být dodána po deserializaci, můžete vytvořit metodu, která poskytuje pole s hodnotou, a pak použít OnDeserializedAttribute na metodu.If a field is not serialized, but it still requires a default value that must be supplied after deserialization, you can create a method that supplies the field with a value, then apply the OnDeserializedAttribute to the method.

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attributes.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

NonSerializedAttribute() NonSerializedAttribute() NonSerializedAttribute() NonSerializedAttribute()

Inicializuje novou instanci třídy NonSerializedAttribute třídy.Initializes a new instance of the NonSerializedAttribute class.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Inherited from Attribute)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Inherited from Attribute)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute() IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Inherited from Attribute)
Match(Object) Match(Object) Match(Object) Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Inherited from Attribute)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) _Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Inherited from Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) _Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Inherited from Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr) _Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Inherited from Attribute)

Vlastnosti

TypeId TypeId TypeId TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Inherited from Attribute)

Platí pro

Viz také