Nullable<T>.Explicit(Nullable<T> to T) Operátor

Definice

Definuje explicitní převod Nullable<T> instance na podkladovou hodnotu.Defines an explicit conversion of a Nullable<T> instance to its underlying value.

public:
 static explicit operator T(Nullable<T> value);
public static explicit operator T (T? value);
static member op_Explicit : Nullable<'T (requires 'T : struct)> -> 'T
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Nullable(Of T)) As T

Parametry

value
Nullable<T>

Hodnota s možnou hodnotou null.A nullable value.

Návraty

T

Hodnota Value vlastnosti pro value parametrThe value of the Value property for the value parameter.

Příklady

ExplicitOperátor umožňuje například následující kód, který převede Nullable(Of Int32) hodnotu na Int32 hodnotu.The Explicit operator enables code such as the following, which converts a Nullable(Of Int32) value to an Int32 value.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    var nullInt = new Nullable<int>(172);
    // Convert with CInt conversion method.
    Console.WriteLine((int)nullInt);
    // Convert with Convert.ChangeType.
    Console.WriteLine(Convert.ChangeType(nullInt, typeof(int)));
  }
}
// The example displays the following output:
//    172
//    172
Module Example
  Public Sub Main()
    Dim nullInt = New Nullable(Of Integer)(172)
    ' Convert with CInt conversion method.
    Console.WriteLine(CInt(nullInt))
    ' Convert with CType conversion method.
    Console.WriteLine(CType(nullInt, Integer))
    ' Convert with Convert.ChangeType.
    Console.WriteLine(Convert.ChangeType(nullInt, GetType(Integer)))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    172
'    172
'    172

Poznámky

Tento operátor podporuje explicitní převod aktuální Nullable<T> instance na typ T , typ Value .This operator supports the explicit conversion of the current Nullable<T> instance to type T, the type of Value. Syntaxe těchto explicitních převodů je závislá na jazyku.The syntax for such explicit conversions is language-dependent. Převod je možné provést také voláním Convert.ChangeType metody.You may also be able to perform the conversion by calling the Convert.ChangeType method.

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je Nullable<T>.ValueThe equivalent method for this operator is Nullable<T>.Value

Platí pro