Nullable<T> Struktura

Definice

Představuje typ hodnoty, který lze přiřadit null .

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Nullable
public struct Nullable<T> where T : struct
[System.Serializable]
public struct Nullable<T> where T : struct
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
[<System.Serializable>]
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Nullable(Of T)

Parametry typu

T

Základní typ hodnoty obecného Nullable<T> typu.

Dědičnost
Nullable<T>
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu definuje tři řádky tabulky v ukázkové databázi Microsoft Pubs. Tabulka obsahuje dva sloupce, které nelze null, a dva sloupce s možnou hodnotou null.

using namespace System;

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
value struct titleAuthor
{
  public:
    // Author ID; format ###-##-####
    String^ au_id;
    // Title ID; format AA####
    String^ title_id;
    // Author ORD is nullable.
    Nullable<short> au_ord;
    // Royalty Percent is nullable.
    Nullable<int> royaltyper;

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  static void Display(String^ dspTitle,
            array<titleAuthor>^ dspAllTitleAuthors)
  {
    Console::WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
    for each (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console::WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console::WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console::WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.HasValue ?
               dspTA.au_ord.Value : -1);
     Console::WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.HasValue ?
               dspTA.royaltyper.Value : 0);
     Console::WriteLine();
    }
  }
};

void main()
{
  // Declare and initialize the titleAuthor array.
  array<titleAuthor>^ ta = gcnew array<titleAuthor>(3);
  ta[0].au_id = "712-32-1176";
  ta[0].title_id = "PS3333";
  ta[0].au_ord = 1;
  ta[0].royaltyper = 100;

  ta[1].au_id = "213-46-8915";
  ta[1].title_id = "BU1032";
//  ta[1].au_ord = nullptr;
//  ta[1].royaltyper = nullptr;

  ta[2].au_id = "672-71-3249";
  ta[2].title_id = "TC7777";
//  ta[2].au_ord = nullptr;
  ta[2].royaltyper = 40;

  // Display the values of the array elements, and
  // display a legend.
  titleAuthor::Display("Title Authors Table", ta);
  Console::WriteLine("Legend:");
  Console::WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
  Console::WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
}
// The example displays the following output:
//    *** Title Authors Table ***
//    Author ID ... 712-32-1176
//    Title ID .... PS3333
//    Author ORD .. 1
//    Royalty % ... 100
//
//    Author ID ... 213-46-8915
//    Title ID .... BU1032
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 0
//
//    Author ID ... 672-71-3249
//    Title ID .... TC7777
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 40
//
//    Legend:
//    An Author ORD of -1 means no value is defined.
//    A Royalty % of 0 means no value is defined.
using System;

class Sample
{
  // Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
  public struct titleAuthor
  {
   // Author ID; format ###-##-####
   public string au_id;
   // Title ID; format AA####
   public string title_id;
   // Author ORD is nullable.
   public short? au_ord;
   // Royalty Percent is nullable.
   public int? royaltyper;
  }

  public static void Main()
  {
   // Declare and initialize the titleAuthor array.
   titleAuthor[] ta = new titleAuthor[3];
   ta[0].au_id = "712-32-1176";
   ta[0].title_id = "PS3333";
   ta[0].au_ord = 1;
   ta[0].royaltyper = 100;

   ta[1].au_id = "213-46-8915";
   ta[1].title_id = "BU1032";
   ta[1].au_ord = null;
   ta[1].royaltyper = null;

   ta[2].au_id = "672-71-3249";
   ta[2].title_id = "TC7777";
   ta[2].au_ord = null;
   ta[2].royaltyper = 40;

   // Display the values of the titleAuthor array elements, and
   // display a legend.
   Display("Title Authors Table", ta);
   Console.WriteLine("Legend:");
   Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
   Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
  }

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  public static void Display(string dspTitle,
                titleAuthor[] dspAllTitleAuthors)
  {
   Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
   foreach (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord ?? -1);
     Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper ?? 0);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
Class Sample
  ' Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database. 
  Public Structure titleAuthor
    ' Author ID; format ###-##-####
    Public au_id As String
    ' Title ID; format AA####
    Public title_id As String
    ' Author ORD is nullable.
    Public au_ord As Nullable(Of Short)
    ' Royalty Percent is nullable.
    Public royaltyper As Nullable(Of Integer)
  End Structure 
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Declare and initialize the titleAuthor array.
    Dim ta(2) As titleAuthor
    ta(0).au_id = "712-32-1176"
    ta(0).title_id = "PS3333"
    ta(0).au_ord = 1
    ta(0).royaltyper = 100
    
    ta(1).au_id = "213-46-8915"
    ta(1).title_id = "BU1032"
    ta(1).au_ord = Nothing
    ta(1).royaltyper = Nothing
    
    ta(2).au_id = "672-71-3249"
    ta(2).title_id = "TC7777"
    ta(2).au_ord = Nothing
    ta(2).royaltyper = 40
    
    ' Display the values of the titleAuthor array elements, and 
    ' display a legend.
    Display("Title Authors Table", ta)
    Console.WriteLine("Legend:")
    Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.")
    Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.")
  End Sub
  
  ' Display the values of the titleAuthor array elements.
  Public Shared Sub Display(ByVal dspTitle As String, _
               ByVal dspAllTitleAuthors() As titleAuthor) 
    Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle)
    Dim dspTA As titleAuthor
    For Each dspTA In dspAllTitleAuthors
      Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id)
      Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id)
      Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.GetValueOrDefault(-1))
      Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault(0))
      Console.WriteLine()
    Next 
  End Sub
End Class 
'This example displays the following output:
'   *** Title Authors Table ***
'   Author ID ... 712-32-1176
'   Title ID .... PS3333
'   Author ORD .. 1
'   Royalty % ... 100
'   
'   Author ID ... 213-46-8915
'   Title ID .... BU1032
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 0
'   
'   Author ID ... 672-71-3249
'   Title ID .... TC7777
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 40
'   
'   Legend:
'   An Author ORD of -1 means no value is defined.
'   A Royalty % of 0 means no value is defined.

Poznámky

O typu se říká, že může mít hodnotu null, pokud se jí může přiřadit hodnota nebo může být přiřazena , což znamená, že typ nemá vůbec null žádnou hodnotu. Ve výchozím nastavení jsou všechny odkazové typy, například , s možnou hodnotou null, ale všechny typy hodnot, jako String Int32 například , nejsou.

V jazyce C# a Visual Basic můžete označit typ hodnoty jako nullable pomocí ? notace za typem hodnoty. Například v int? jazyce C# Integer? nebo v Visual Basic deklaruje celočíselný typ hodnoty, který lze přiřadit null .

Struktura podporuje použití pouze hodnotového typu jako typu s možnou hodnotou null, protože odkazové typy jsou z návrhu Nullable<T> s možnou hodnotou null.

Třída Nullable poskytuje doplňkovou podporu pro Nullable<T> strukturu. Třída podporuje získání základního typu typu s možnou hodnotou null a operace porovnání a rovnosti u párů typů s možnou hodnotou null, jejichž základní typ hodnoty nepodporuje obecné operace porovnání Nullable a rovnosti.

Základní vlastnosti

Dva základní členy Nullable<T> struktury jsou HasValue vlastnosti Value a . Pokud je vlastnost objektu , je hodnota objektu HasValue Nullable<T> true přístupná pomocí Value vlastnosti . Pokud je vlastnost , hodnota objektu není definována a pokus o přístup k vlastnosti vyvolá HasValue false Value InvalidOperationException .

Zabalení a rozbalení

Pokud je typ s možnou hodnotou null zamykaný, modul CLR (Common Language Runtime) automaticky vytvoří pole podkladové hodnoty objektu, nikoli Nullable<T> Nullable<T> samotného objektu. To znamená, že HasValue pokud je vlastnost , obsah vlastnosti je v true Value rámečku. Pokud je podkladová hodnota typu s možnou hodnotou null bez pole, modul CLR (Common Language Runtime) vytvoří novou strukturu inicializované pro Nullable<T> podkladovou hodnotu.

Pokud HasValue je vlastnost typu s možnou hodnotou null , výsledkem operace false balení je null . V důsledku toho, pokud je typ s možnou hodnotou null v rámečku předán metodě, která očekává argument objektu, musí být tato metoda připravena na zpracování případu, kdy je argument null . Pokud null je modul CLR (Common Language Runtime) rozbalený do typu s možnou hodnotou null, vytvoří novou strukturu a inicializuje svou vlastnost na Nullable<T> HasValue false .

.NET Framework 4.5.1 a Windows Runtime

Počínaje .NET Framework 4.5.1 můžete zahrnout typ jako člena struktury exportované do Nullable<T> knihovny WinMD. Dříve se tato funkce nepodporuje.

Konstruktory

Nullable<T>(T)

Inicializuje novou instanci Nullable<T> struktury na zadanou hodnotu.

Vlastnosti

HasValue

Získá hodnotu určující, zda má aktuální Nullable<T> objekt platnou hodnotu svého základního typu.

Value

Získá hodnotu aktuálního Nullable<T> objektu, pokud byla přiřazena platná podkladová hodnota.

Metody

Equals(Object)

Určuje, jestli se Nullable<T> aktuální objekt rovná zadanému objektu.

GetHashCode()

Načte kód hash objektu vráceného Value vlastností .

GetValueOrDefault()

Načte hodnotu aktuálního objektu Nullable<T> nebo výchozí hodnotu základního typu.

GetValueOrDefault(T)

Načte hodnotu aktuálního objektu Nullable<T> nebo zadanou výchozí hodnotu.

ToString()

Vrátí textovou reprezentaci hodnoty aktuálního Nullable<T> objektu.

Operátory

Explicit(Nullable<T> to T)

Definuje explicitní převod instance na Nullable<T> její podkladovou hodnotu.

Implicit(T to Nullable<T>)

Vytvoří nový Nullable<T> objekt inicializované na zadanou hodnotu.

Platí pro

Viz také