BigInteger.Parse Metoda

Definice

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number to its BigInteger equivalent.

Přetížení

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede reprezentace čísla obsažená v zadaném rozsahu znaků určených jen pro čtení v zadaném stylu na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the representation of a number, contained in the specified read-only span of characters, in a specified style to its BigInteger equivalent.

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its BigInteger equivalent.

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its BigInteger equivalent.

Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number to its BigInteger equivalent.

Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style to its BigInteger equivalent.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede reprezentace čísla obsažená v zadaném rozsahu znaků určených jen pro čtení v zadaném stylu na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the representation of a number, contained in the specified read-only span of characters, in a specified style to its BigInteger equivalent.

public static System.Numerics.BigInteger Parse (ReadOnlySpan<char> value, System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.Integer, IFormatProvider? provider = default);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (ReadOnlySpan<char> value, System.Globalization.NumberStyles style = System.Globalization.NumberStyles.Integer, IFormatProvider provider = default);
static member Parse : ReadOnlySpan<char> * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> System.Numerics.BigInteger
Public Shared Function Parse (value As ReadOnlySpan(Of Char), Optional style As NumberStyles = System.Globalization.NumberStyles.Integer, Optional provider As IFormatProvider = Nothing) As BigInteger

Parametry

value
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah znaků jen pro čtení, který obsahuje číslo k převodu.A read-only span of characters that contains the number to convert.

style
NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují povolený formát value .A bitwise combination of the enumeration values that specify the permitted format of value.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi value .An object that provides culture-specific formatting information about value.

Návraty

BigInteger

Hodnota, která je ekvivalentní číslu zadanému v value parametru.A value that is equivalent to the number specified in the value parameter.

Výjimky

style není NumberStyles hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- style zahrnuje AllowHexSpecifier příznak nebo, HexNumber spolu s jinou hodnotou.style includes the AllowHexSpecifier or HexNumber flag along with another value.

value je null.value is null.

value nevyhovuje vstupnímu vzoru určenému parametrem style .value does not comply with the input pattern specified by style.

Poznámky

styleParametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky, symbol kladného nebo záporného znaménka, symbol oddělovače skupiny nebo symbol desetinné čárky), které jsou povoleny v value parametru pro úspěšné provedení operace analýzy.The style parameter defines the style elements (such as white space, the positive or negative sign symbol, the group separator symbol, or the decimal point symbol) that are allowed in the value parameter for the parse operation to succeed. styles musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.styles must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. styleParametr usnadňuje toto přetížení metody, pokud value obsahuje reprezentace hexadecimální hodnoty, když číselný systém (desítkové nebo šestnáctkové) reprezentovaný pomocí value je známý pouze v době běhu, nebo pokud chcete zakázat prázdné znaky nebo symbol znaménka v value .The style parameter makes this method overload useful when value contains the representation of a hexadecimal value, when the number system (decimal or hexadecimal) represented by value is known only at run time, or when you want to disallow white space or a sign symbol in value.

V závislosti na hodnotě style value může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the value parameter may include the following elements:

[WS] [ $ ] [Sign] [číslice,]číslice[.fractional_digits] [E [Sign]exponential_digits] [WS][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws]

Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowHexSpecifier , value parametr může obsahovat následující prvky:If style includes NumberStyles.AllowHexSpecifier, the value parameter may include the following elements:

[WS] hexdigits[WS][ws]hexdigits[ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku value , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak a může se objevit na konci, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingWhite příznak.White space can appear at the start of value if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of value if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v value je definována NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern vlastnostmi a jazykové verze, které jsou NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern označeny provider parametrem.Its position in value is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern and NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern properties of the culture indicated by the provider parameter. Symbol měny aktuální jazykové verze se může objevit v části value if style obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The current culture's currency symbol can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit na začátku value , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak a může se objevit na konci, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingSign příznak.The sign can appear at the start of value if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear at the end of value if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v value k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in value to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
číslicedigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. Pro fractional_digits je platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače skupin, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific group separator symbol. Symbol oddělovače skupiny jazykové verze určené parametrem se provider může objevit v části value if style obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The group separator symbol of the culture specified by provider can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky jazykové verze, která je určena, provider se může objevit v, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowDecimalPoint příznak.The decimal point symbol of the culture designated by provider can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag. Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits obsahuje jakákoli jiná číslice, FormatException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, a FormatException is thrown.
EE Znak "e" nebo "E", který určuje, že hodnota je reprezentován v exponenciální (vědecké) notaci.The "e" or "E" character, which indicates that the value is represented in exponential (scientific) notation. valueParametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak.The value parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

A value pouze s číslicemi (které odpovídají NumberStyles.None stylu) se vždy analyzuje úspěšně.A value with digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully. Většina zbývajících NumberStyles členů řídí prvky, které mohou být k dispozici, ale není nutné je prezentovat v value .Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be present, but are not required to be present, in value. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny v value .The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in value.

Hodnota NumberStylesNumberStyles value Prvky, které jsou povoleny v hodnotě kromě číslicElements permitted in value in addition to digits
None Pouze element číslice .The digits element only.
AllowDecimalPoint Prvky desetinné čárky (.) a zlomkové číslice .The decimal point (.) and fractional-digits elements.
AllowExponent Znak "e" nebo "E", který označuje exponenciální zápis.The "e" or "E" character, which indicates exponential notation. společně s exponential_digits.along with exponential_digits.
AllowLeadingWhite Element WS na začátku value .The ws element at the start of value.
AllowTrailingWhite Element WS na konci value .The ws element at the end of value.
AllowLeadingSign Element Sign na začátku value .The sign element at the start of value.
AllowTrailingSign Element Sign na konci value .The sign element at the end of value.
AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
AllowThousands Prvek oddělovače skupin (,).The group separator (,) element.
AllowCurrencySymbol Prvek měny ($).The currency ($) element.
Currency Všechny prvky.All elements. valueV exponenciálním zápisu ale nemůže představovat šestnáctkové číslo ani číslo.However, value cannot represent a hexadecimal number or a number in exponential notation.
Float Element WS na začátku nebo konci value , podepsat na začátku a value symbol desetinné čárky (.).The ws element at the start or end of value, sign at the start of value, and the decimal point (.) symbol. valueParametr může také používat exponenciální zápis.The value parameter can also use exponential notation.
Number wsPrvky, sign oddělovače skupin (,) a desetinná čárka (.).The ws, sign, group separator (,), and decimal point (.) elements.
Any Všechny prvky.All elements. Nemůže ale value představovat hexadecimální číslo.However, value cannot represent a hexadecimal number.

Na rozdíl od ostatních NumberStyles hodnot, které umožňují, ale nevyžadují přítomnost konkrétních prvků stylu v value , NumberStyles.AllowHexSpecifier hodnota Style znamená, že jednotlivé číselné znaky v value jsou vždy interpretovány jako šestnáctkové znaky.Unlike the other NumberStyles values, which allow for but do not require the presence of particular style elements in value, the NumberStyles.AllowHexSpecifier style value means that the individual numeric characters in value are always interpreted as hexadecimal characters. Platné šestnáctkové znaky jsou 0-9, A-F a a-f.Valid hexadecimal characters are 0-9, A-F, and a-f. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s style parametrem, jsou NumberStyles.AllowLeadingWhite a NumberStyles.AllowTrailingWhite .The only other flags that can be combined with the style parameter are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. ( NumberStyles Výčet obsahuje složený styl čísla, HexNumber , který obsahuje příznaky bílého místa.)(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, HexNumber, that includes both white-space flags.)

providerParametr je IFormatProvider implementace.The provider parameter is an IFormatProvider implementation. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu value .Its GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of value. Obvykle provider může být jedna z následujících:Typically, provider can be any one of the following:

 • CultureInfoObjekt, který představuje jazykovou verzi, která poskytuje informace o formátování čísel.A CultureInfo object that represents the culture that provides numeric formatting information. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování čísel.Its GetFormat method returns the NumberFormatInfo object that provides numeric formatting information.

 • NumberFormatInfoObjekt, který poskytuje informace o formátování.A NumberFormatInfo object that provides formatting information. (Implementace GetFormat jenom vrátí sám sebe.)(Its implementation of GetFormat just returns itself.)

 • Vlastní objekt, který implementuje IFormatProvider a používá GetFormat metodu pro vytvoření instance a vrácení NumberFormatInfo objektu, který poskytuje informace o formátování.A custom object that implements IFormatProvider and uses the GetFormat method to instantiate and return the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

Pokud provider je null , je NumberFormatInfo použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Platí pro

Parse(String, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném formátu specifickém pro jazykovou verzi na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified culture-specific format to its BigInteger equivalent.

public:
 static System::Numerics::BigInteger Parse(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (string value, IFormatProvider provider);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (string value, IFormatProvider? provider);
static member Parse : string * IFormatProvider -> System.Numerics.BigInteger
Public Shared Function Parse (value As String, provider As IFormatProvider) As BigInteger

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains a number to convert.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi value .An object that provides culture-specific formatting information about value.

Návraty

BigInteger

Hodnota, která je ekvivalentní číslu zadanému v value parametru.A value that is equivalent to the number specified in the value parameter.

Výjimky

value je null.value is null.

value nemá správný formát.value is not in the correct format.

Příklady

Následující příklady znázorňují dva způsoby, jak definovat vlnovku (~) jako záporné znaménko pro BigInteger hodnoty formátování.The following examples show two ways to define the tilde (~) as a negative sign for formatting BigInteger values. Všimněte si, že chcete-li zobrazit BigInteger hodnoty ve stejném formátu jako původní řetězce, váš kód musí zavolat BigInteger.ToString(IFormatProvider) metodu a předat NumberFormatInfo objektu, který poskytuje informace o formátování.Note that to display the BigInteger values in the same format as the original strings, your code must call the BigInteger.ToString(IFormatProvider) method and pass it the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

První příklad definuje třídu, která implementuje IFormatProvider a používá GetFormat metodu k vrácení NumberFormatInfo objektu, který poskytuje informace o formátování.The first example defines a class that implements IFormatProvider and uses the GetFormat method to return the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

public class BigIntegerFormatProvider : IFormatProvider
{
  public object GetFormat(Type formatType)
  {
   if (formatType == typeof(NumberFormatInfo))
   {
     NumberFormatInfo numberFormat = new NumberFormatInfo();
     numberFormat.NegativeSign = "~";
     return numberFormat;
   }
   else
   {
     return null;
   }
  }
}
Public Class BigIntegerFormatProvider : Implements IFormatProvider
  Public Function GetFormat(formatType As Type) As Object _
              Implements IFormatProvider.GetFormat
   If formatType Is GetType(NumberFormatInfo) Then
     Dim numberFormat As New NumberFormatInfo
     numberFormat.NegativeSign = "~"
     Return numberFormat
   Else
     Return Nothing
   End If   
  End Function
End Class

BigIntegerObjekt lze následně vytvořit pomocí následujícího kódu:A BigInteger object can then be instantiated with the following code:

BigInteger number = BigInteger.Parse("~6354129876", new BigIntegerFormatProvider());
// Display value using same formatting information
Console.WriteLine(number.ToString(new BigIntegerFormatProvider()));
// Display value using formatting of current culture
Console.WriteLine(number);
Dim number As BigInteger = BigInteger.Parse("~6354129876", New BigIntegerFormatProvider)
' Display value using same formatting information
Console.WriteLine(number.ToString(New BigIntegerFormatProvider))
' Display value using formatting of current culture
Console.WriteLine(number)

Druhý příklad je snazší.The second example is more straightforward. Předá NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování provider parametru.It passes the NumberFormatInfo object that provides formatting information to the provider parameter.

NumberFormatInfo fmt = new NumberFormatInfo();
fmt.NegativeSign = "~";

BigInteger number = BigInteger.Parse("~6354129876", fmt);
// Display value using same formatting information
Console.WriteLine(number.ToString(fmt));
// Display value using formatting of current culture
Console.WriteLine(number);
Dim fmt As New NumberFormatInfo()
fmt.NegativeSign = "~"

Dim number As BigInteger = BigInteger.Parse("~6354129876", fmt)
' Display value using same formatting information
Console.WriteLine(number.ToString(fmt))
' Display value using formatting of current culture
Console.WriteLine(number)

Poznámky

valueParametr by měl být řetězcové vyjádření čísla v následujícím tvaru:The value parameter should be the string representation of a number in the following form:

[WS] [Sign] číslice[WS][ws][sign]digits[ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Platné znaky znaménka jsou určeny NumberFormatInfo.NegativeSign vlastnostmi a NumberFormatInfo.PositiveSign NumberFormatInfo objektu, který je vrácen provider GetFormat metodou objektu.Valid sign characters are determined by the NumberFormatInfo.NegativeSign and NumberFormatInfo.PositiveSign properties of the NumberFormatInfo object that is returned by the provider object's GetFormat method.
číslicedigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9. Budou ignorovány všechny úvodní nuly.Any leading zeros are ignored.

Poznámka

Řetězec určený value parametrem je interpretován pomocí NumberStyles.Integer stylu.The string specified by the value parameter is interpreted using the NumberStyles.Integer style. Nemůže obsahovat žádné oddělovače skupin ani oddělovač desetinných míst a nemůže mít desetinnou část.It cannot contain any group separators or decimal separator, and it cannot have a decimal portion.

Důležité

Použijete-li Parse metodu k přenosu řetězce řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty, která byla ToString metodou výstupu, měli byste použít BigInteger.ToString(String) metodu se specifikátorem formátu "R" pro generování řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty.If you use the Parse method to round-trip the string representation of a BigInteger value that was output by the ToString method, you should use the BigInteger.ToString(String) method with the "R" format specifier to generate the string representation of the BigInteger value. V opačném případě řetězcové vyjádření BigInteger zachovává pouze 50 nejvýznamnějších číslic původní hodnoty a data mohou být ztracena při použití Parse metody k obnovení BigInteger hodnoty.Otherwise, the string representation of the BigInteger preserves only the 50 most significant digits of the original value, and data may be lost when you use the Parse method to restore the BigInteger value.

providerParametr je IFormatProvider implementace GetFormat , jejíž metoda vrací NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.The provider parameter is an IFormatProvider implementation whose GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific formatting information. Při Parse(String, IFormatProvider) vyvolání metody volá provider GetFormat metodu parametru a předá jí Type objekt, který představuje NumberFormatInfo typ.When the Parse(String, IFormatProvider) method is invoked, it calls the provider parameter's GetFormat method and passes it a Type object that represents the NumberFormatInfo type. GetFormatMetoda pak vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátu value parametru.The GetFormat method then returns the NumberFormatInfo object that provides information about the format of the value parameter. Existují tři způsoby, jak použít provider parametr k poskytnutí informací o vlastním formátování do operace analýzy:There are three ways to use the provider parameter to supply custom formatting information to the parse operation:

 • Můžete předat CultureInfo objekt, který představuje jazykovou verzi poskytující informace o formátování.You can pass a CultureInfo object that represents the culture that supplies formatting information. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování čísel pro tuto jazykovou verzi.Its GetFormat method returns the NumberFormatInfo object that provides numeric formatting information for that culture.

 • Můžete předat skutečný NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování čísel.You can pass the actual NumberFormatInfo object that provides numeric formatting information. (Implementace GetFormat jenom vrátí sám sebe.)(Its implementation of GetFormat just returns itself.)

 • Můžete předat vlastní objekt, který implementuje IFormatProvider .You can pass a custom object that implements IFormatProvider. Jeho GetFormat Metoda vytvoří instanci a vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování.Its GetFormat method instantiates and returns the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

Pokud provider je null , formátování value je interpretováno na základě NumberFormatInfo objektu aktuální jazykové verze.If provider is null, the formatting of value is interpreted based on the NumberFormatInfo object of the current culture.

Viz také

Platí pro

Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu a formátu specifického pro jazykovou verzi na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style and culture-specific format to its BigInteger equivalent.

public:
 static System::Numerics::BigInteger Parse(System::String ^ value, System::Globalization::NumberStyles style, IFormatProvider ^ provider);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (string value, System.Globalization.NumberStyles style, IFormatProvider provider);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (string value, System.Globalization.NumberStyles style, IFormatProvider? provider);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles * IFormatProvider -> System.Numerics.BigInteger
Public Shared Function Parse (value As String, style As NumberStyles, provider As IFormatProvider) As BigInteger

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains a number to convert.

style
NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují povolený formát value .A bitwise combination of the enumeration values that specify the permitted format of value.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi value .An object that provides culture-specific formatting information about value.

Návraty

BigInteger

Hodnota, která je ekvivalentní číslu zadanému v value parametru.A value that is equivalent to the number specified in the value parameter.

Výjimky

style není NumberStyles hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- style zahrnuje AllowHexSpecifier příznak nebo, HexNumber spolu s jinou hodnotou.style includes the AllowHexSpecifier or HexNumber flag along with another value.

value je null.value is null.

value nevyhovuje vstupnímu vzoru určenému parametrem style .value does not comply with the input pattern specified by style.

Příklady

Následující příklad provede několik volání Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metody pomocí různých kombinací hodnot pro style provider parametry a.The following example makes several calls to the Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method using various combinations of values for the style and provider parameters.

// Call parse with default values of style and provider
Console.WriteLine(BigInteger.Parse(" -300  ",
         NumberStyles.Integer, CultureInfo.CurrentCulture));
// Call parse with default values of style and provider supporting tilde as negative sign
Console.WriteLine(BigInteger.Parse("  ~300 ",
                  NumberStyles.Integer, new BigIntegerFormatProvider()));
// Call parse with only AllowLeadingWhite and AllowTrailingWhite
// Exception thrown because of presence of negative sign
try
{
  Console.WriteLine(BigInteger.Parse("  ~300  ",
                NumberStyles.AllowLeadingWhite | NumberStyles.AllowTrailingWhite,
                new BigIntegerFormatProvider()));
}
catch (FormatException e)
{
  Console.WriteLine("{0}: \n  {1}", e.GetType().Name, e.Message);
}
// Call parse with only AllowHexSpecifier
// Exception thrown because of presence of negative sign
try
{
  Console.WriteLine(BigInteger.Parse("-3af", NumberStyles.AllowHexSpecifier,
                   new BigIntegerFormatProvider()));
}
catch (FormatException e)
{
  Console.WriteLine("{0}: \n  {1}", e.GetType().Name, e.Message);
}
// Call parse with only NumberStyles.None
// Exception thrown because of presence of white space and sign
try
{
  Console.WriteLine(BigInteger.Parse(" -300 ", NumberStyles.None,
                   new BigIntegerFormatProvider()));
}
catch (FormatException e)
{
  Console.WriteLine("{0}: \n  {1}", e.GetType().Name, e.Message);
}
// The example displays the followingoutput:
//    -300
//    -300
//    FormatException:
//     The value could not be parsed.
//    FormatException:
//     The value could not be parsed.
//    FormatException:
//     The value could not be parsed.
' Call parse with default values of style and provider
Console.WriteLine(BigInteger.Parse(" -300  ", _
         NumberStyles.Integer, CultureInfo.CurrentCulture))
' Call parse with default values of style and provider supporting tilde as negative sign
Console.WriteLine(BigInteger.Parse("  ~300 ", _
                  NumberStyles.Integer, New BigIntegerFormatProvider()))
' Call parse with only AllowLeadingWhite and AllowTrailingWhite
' Exception thrown because of presence of negative sign
Try
  Console.WriteLIne(BigInteger.Parse("  ~300  ", _
                   NumberStyles.AllowLeadingWhite Or NumberStyles.AllowTrailingWhite, _
                   New BigIntegerFormatProvider()))
Catch e As FormatException
  Console.WriteLine("{0}: {1}  {2}", e.GetType().Name, vbCrLf, e.Message)
End Try                  
' Call parse with only AllowHexSpecifier
' Exception thrown because of presence of negative sign
Try
  Console.WriteLIne(BigInteger.Parse("-3af", NumberStyles.AllowHexSpecifier, _
                   New BigIntegerFormatProvider()))
Catch e As FormatException
  Console.WriteLine("{0}: {1}  {2}", e.GetType().Name, vbCrLf, e.Message)
End Try                 
' Call parse with only NumberStyles.None
' Exception thrown because of presence of white space and sign
Try
  Console.WriteLIne(BigInteger.Parse(" -300 ", NumberStyles.None, _
                   New BigIntegerFormatProvider()))
Catch e As FormatException
  Console.WriteLine("{0}: {1}  {2}", e.GetType().Name, vbCrLf, e.Message)
End Try
' The example displays the following output:
'    -300
'    -300
'    FormatException:
'     The value could not be parsed.
'    FormatException:
'     The value could not be parsed.
'    FormatException:
'     The value could not be parsed.      

Množství jednotlivých volání Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) metody předává instanci následující BigIntegerFormatProvider třídy, která definuje vlnovku (~) jako záporné znaménko.A number of the individual calls to the Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) method pass an instance of the following BigIntegerFormatProvider class, which defines a tilde (~) as the negative sign.

public class BigIntegerFormatProvider : IFormatProvider
{
  public object GetFormat(Type formatType)
  {
   if (formatType == typeof(NumberFormatInfo))
   {
     NumberFormatInfo numberFormat = new NumberFormatInfo();
     numberFormat.NegativeSign = "~";
     return numberFormat;
   }
   else
   {
     return null;
   }
  }
}
Public Class BigIntegerFormatProvider : Implements IFormatProvider
  Public Function GetFormat(formatType As Type) As Object _
              Implements IFormatProvider.GetFormat
   If formatType Is GetType(NumberFormatInfo) Then
     Dim numberFormat As New NumberFormatInfo
     numberFormat.NegativeSign = "~"
     Return numberFormat
   Else
     Return Nothing
   End If   
  End Function
End Class

Poznámky

styleParametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky, symbol kladného nebo záporného znaménka, symbol oddělovače skupiny nebo symbol desetinné čárky), které jsou povoleny v value parametru pro úspěšné provedení operace analýzy.The style parameter defines the style elements (such as white space, the positive or negative sign symbol, the group separator symbol, or the decimal point symbol) that are allowed in the value parameter for the parse operation to succeed. styles musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.styles must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. styleParametr usnadňuje toto přetížení metody, pokud value obsahuje řetězcové vyjádření hexadecimální hodnoty, když číselný systém (desítkové nebo šestnáctkové) reprezentovaný pomocí value je známý pouze v době běhu, nebo pokud chcete zakázat prázdné znaky nebo symbol znaménka v value .The style parameter makes this method overload useful when value contains the string representation of a hexadecimal value, when the number system (decimal or hexadecimal) represented by value is known only at run time, or when you want to disallow white space or a sign symbol in value.

V závislosti na hodnotě style value může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the value parameter may include the following elements:

[WS] [ $ ] [Sign] [číslice,]číslice[.fractional_digits] [E [Sign]exponential_digits] [WS][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws]

Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowHexSpecifier , value parametr může obsahovat následující prvky:If style includes NumberStyles.AllowHexSpecifier, the value parameter may include the following elements:

[WS] hexdigits[WS][ws]hexdigits[ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku value , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak a může se objevit na konci, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingWhite příznak.White space can appear at the start of value if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of value if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je definována NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern vlastnostmi a jazykové verze, které jsou NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern označeny provider parametrem.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern and NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern properties of the culture indicated by the provider parameter. Symbol měny aktuální jazykové verze se může objevit v části value if style obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The current culture's currency symbol can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit na začátku value , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak a může se objevit na konci, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingSign příznak.The sign can appear at the start of value if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear at the end of value if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v value k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in value to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
číslicedigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. Pro fractional_digits je platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače skupin, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific group separator symbol. Symbol oddělovače skupiny jazykové verze určené parametrem se provider může objevit v části value if style obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The group separator symbol of the culture specified by provider can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky jazykové verze, která je určena, provider se může objevit v, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowDecimalPoint příznak.The decimal point symbol of the culture designated by provider can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag. Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits obsahuje jakákoli jiná číslice, FormatException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, a FormatException is thrown.
EE Znak "e" nebo "E", který určuje, že hodnota je reprezentován v exponenciální (vědecké) notaci.The "e" or "E" character, which indicates that the value is represented in exponential (scientific) notation. valueParametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak.The value parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec se pouze číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) se vždy analyzuje úspěšně.A string with digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully. Většina zbývajících NumberStyles členů určuje ovládací prvky, které mohou být přítomny, ale ve vstupním řetězci nejsou nutné.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be present, but are not required to be present, in the input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny v value .The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in value.

Hodnota NumberStylesNumberStyles value Prvky, které jsou povoleny v hodnotě kromě číslicElements permitted in value in addition to digits
None Pouze element číslice .The digits element only.
AllowDecimalPoint Prvky desetinné čárky (.) a zlomkové číslice .The decimal point (.) and fractional-digits elements.
AllowExponent Znak "e" nebo "E", který označuje exponenciální zápis.The "e" or "E" character, which indicates exponential notation. společně s exponential_digits.along with exponential_digits.
AllowLeadingWhite Element WS na začátku value .The ws element at the start of value.
AllowTrailingWhite Element WS na konci value .The ws element at the end of value.
AllowLeadingSign Element Sign na začátku value .The sign element at the start of value.
AllowTrailingSign Element Sign na konci value .The sign element at the end of value.
AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
AllowThousands Prvek oddělovače skupin (,).The group separator (,) element.
AllowCurrencySymbol Prvek měny ($).The currency ($) element.
Currency Všechny prvky.All elements. valueV exponenciálním zápisu ale nemůže představovat šestnáctkové číslo ani číslo.However, value cannot represent a hexadecimal number or a number in exponential notation.
Float Element WS na začátku nebo konci value , podepsat na začátku a value symbol desetinné čárky (.).The ws element at the start or end of value, sign at the start of value, and the decimal point (.) symbol. valueParametr může také používat exponenciální zápis.The value parameter can also use exponential notation.
Number wsPrvky, sign oddělovače skupin (,) a desetinná čárka (.).The ws, sign, group separator (,), and decimal point (.) elements.
Any Všechny prvky.All elements. Nemůže ale value představovat hexadecimální číslo.However, value cannot represent a hexadecimal number.

Důležité

Použijete-li Parse metodu k přenosu řetězce řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty, která byla ToString metodou výstupu, měli byste použít BigInteger.ToString(String) metodu se specifikátorem formátu "R" pro generování řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty.If you use the Parse method to round-trip the string representation of a BigInteger value that was output by the ToString method, you should use the BigInteger.ToString(String) method with the "R" format specifier to generate the string representation of the BigInteger value. V opačném případě řetězcové vyjádření BigInteger zachovává pouze 50 nejvýznamnějších číslic původní hodnoty a data mohou být ztracena při použití Parse metody k obnovení BigInteger hodnoty.Otherwise, the string representation of the BigInteger preserves only the 50 most significant digits of the original value, and data may be lost when you use the Parse method to restore the BigInteger value.

Na rozdíl od ostatních NumberStyles hodnot, které umožňují, ale nevyžadují přítomnost konkrétních prvků stylu v value , NumberStyles.AllowHexSpecifier hodnota Style znamená, že jednotlivé číselné znaky v value jsou vždy interpretovány jako šestnáctkové znaky.Unlike the other NumberStyles values, which allow for but do not require the presence of particular style elements in value, the NumberStyles.AllowHexSpecifier style value means that the individual numeric characters in value are always interpreted as hexadecimal characters. Platné šestnáctkové znaky jsou 0-9, A-F a a-f.Valid hexadecimal characters are 0-9, A-F, and a-f. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s style parametrem, jsou NumberStyles.AllowLeadingWhite a NumberStyles.AllowTrailingWhite .The only other flags that can be combined with the style parameter are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. ( NumberStyles Výčet obsahuje složený styl čísla, HexNumber , který obsahuje příznaky bílého místa.)(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, HexNumber, that includes both white-space flags.)

Poznámka

Pokud value je řetězcové vyjádření šestnáctkového čísla, nemůže mu předcházet žádná dekorace (například 0x nebo &h ), která ho odlišuje jako šestnáctkové číslo.If value is the string representation of a hexadecimal number, it cannot be preceded by any decoration (such as 0x or &h) that differentiates it as a hexadecimal number. To způsobí selhání převodu.This causes the conversion to fail.

Pokud value je šestnáctkový řetězec, Parse(String, NumberStyles) Metoda je interpretována value jako záporné číslo uložené pomocí doplňkové reprezentace dvou doplňku, pokud má první dvě šestnáctková čísla větší než nebo rovno 0x80 .If value is a hexadecimal string, the Parse(String, NumberStyles) method interprets value as a negative number stored by using two's complement representation if its first two hexadecimal digits are greater than or equal to 0x80. Jinými slovy metoda interpretuje bit prvního bajtu prvního bajtu v value jako bit znaménka.In other words, the method interprets the highest-order bit of the first byte in value as the sign bit. Aby se zajistilo, že šestnáctkový řetězec je správně interpretován jako kladné číslo, první číslice v v value musí mít hodnotu nula.To make sure that a hexadecimal string is correctly interpreted as a positive number, the first digit in value must have a value of zero. Například metoda je interpretována 0x80 jako záporná hodnota, ale je interpretována buď 0x080 nebo 0x0080 jako kladná hodnota.For example, the method interprets 0x80 as a negative value, but it interprets either 0x080 or 0x0080 as a positive value. Následující příklad znázorňuje rozdíl mezi šestnáctkovými řetězci, které reprezentují záporné a kladné hodnoty.The following example illustrates the difference between hexadecimal strings that represent negative and positive values.

using System;
using System.Globalization;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] hexStrings = { "80", "E293", "F9A2FF", "FFFFFFFF",
               "080", "0E293", "0F9A2FF", "0FFFFFFFF",
               "0080", "00E293", "00F9A2FF", "00FFFFFFFF" };
   foreach (string hexString in hexStrings)
   {
     BigInteger number = BigInteger.Parse(hexString, NumberStyles.AllowHexSpecifier);
     Console.WriteLine("Converted 0x{0} to {1}.", hexString, number);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted 0x80 to -128.
//    Converted 0xE293 to -7533.
//    Converted 0xF9A2FF to -417025.
//    Converted 0xFFFFFFFF to -1.
//    Converted 0x080 to 128.
//    Converted 0x0E293 to 58003.
//    Converted 0x0F9A2FF to 16360191.
//    Converted 0x0FFFFFFFF to 4294967295.
//    Converted 0x0080 to 128.
//    Converted 0x00E293 to 58003.
//    Converted 0x00F9A2FF to 16360191.
//    Converted 0x00FFFFFFFF to 4294967295.
Imports System.Globalization
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim hexStrings() As String = { "80", "E293", "F9A2FF", "FFFFFFFF", 
                   "080", "0E293", "0F9A2FF", "0FFFFFFFF", 
                   "0080", "00E293", "00F9A2FF", "00FFFFFFFF" }
   For Each hexString As String In hexStrings
     Dim number As BigInteger = BigInteger.Parse(hexString, NumberStyles.AllowHexSpecifier)
     Console.WriteLine("Converted 0x{0} to {1}.", hexString, number)
   Next     
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Converted 0x80 to -128.
'    Converted 0xE293 to -7533.
'    Converted 0xF9A2FF to -417025.
'    Converted 0xFFFFFFFF to -1.
'    Converted 0x080 to 128.
'    Converted 0x0E293 to 58003.
'    Converted 0x0F9A2FF to 16360191.
'    Converted 0x0FFFFFFFF to 4294967295.
'    Converted 0x0080 to 128.
'    Converted 0x00E293 to 58003.
'    Converted 0x00F9A2FF to 16360191.
'    Converted 0x00FFFFFFFF to 4294967295.

providerParametr je IFormatProvider implementace.The provider parameter is an IFormatProvider implementation. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace specifické jazykové verze o formátu value .Its GetFormat method returns a NumberFormatInfo object that provides culture-specific information about the format of value. Obvykle provider může být jedna z následujících:Typically, provider can be any one of the following:

 • CultureInfoObjekt, který představuje jazykovou verzi, která poskytuje informace o formátování čísel.A CultureInfo object that represents the culture that provides numeric formatting information. Jeho GetFormat Metoda vrátí NumberFormatInfo objekt, který poskytuje informace o formátování čísel.Its GetFormat method returns the NumberFormatInfo object that provides numeric formatting information.

 • NumberFormatInfoObjekt, který poskytuje informace o formátování.A NumberFormatInfo object that provides formatting information. (Implementace GetFormat jenom vrátí sám sebe.)(Its implementation of GetFormat just returns itself.)

 • Vlastní objekt, který implementuje IFormatProvider a používá GetFormat metodu pro vytvoření instance a vrácení NumberFormatInfo objektu, který poskytuje informace o formátování.A custom object that implements IFormatProvider and uses the GetFormat method to instantiate and return the NumberFormatInfo object that provides formatting information.

Pokud provider je null , je NumberFormatInfo použit objekt pro aktuální jazykovou verzi.If provider is null, the NumberFormatInfo object for the current culture is used.

Viz také

Platí pro

Parse(String)

Převede řetězcové vyjádření čísla na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number to its BigInteger equivalent.

public:
 static System::Numerics::BigInteger Parse(System::String ^ value);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (string value);
static member Parse : string -> System.Numerics.BigInteger
Public Shared Function Parse (value As String) As BigInteger

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains the number to convert.

Návraty

BigInteger

Hodnota, která je ekvivalentní číslu zadanému v value parametru.A value that is equivalent to the number specified in the value parameter.

Výjimky

value je null.value is null.

value nemá správný formát.value is not in the correct format.

Příklady

Následující příklad používá Parse(String) metodu pro vytvoření instance dvou BigInteger objektů.The following example uses the Parse(String) method to instantiate two BigInteger objects. Vynásobí každý objekt jiným číslem a pak zavolá Compare metodu pro určení vztahu mezi dvěma hodnotami.It multiplies each object by another number and then calls the Compare method to determine the relationship between the two values.

string stringToParse = String.Empty;
try
{
  // Parse two strings.
  string string1, string2;
  string1 = "12347534159895123";
  string2 = "987654321357159852";
  stringToParse = string1;
  BigInteger number1 = BigInteger.Parse(stringToParse);
  Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", stringToParse, number1);
  stringToParse = string2;
  BigInteger number2 = BigInteger.Parse(stringToParse);
  Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", stringToParse, number2);
  // Perform arithmetic operations on the two numbers.
  number1 *= 3;
  number2 *= 2;
  // Compare the numbers.
  int result = BigInteger.Compare(number1, number2);
  switch (result)
  {
   case -1:
     Console.WriteLine("{0} is greater than {1}.", number2, number1);
     break;
   case 0:
     Console.WriteLine("{0} is equal to {1}.", number1, number2);
     break;
   case 1:
     Console.WriteLine("{0} is greater than {1}.", number1, number2);
     break;
  }
}
catch (FormatException)
{
  Console.WriteLine("Unable to parse {0}.", stringToParse);
}
// The example displays the following output:
//  Converted '12347534159895123' to 12,347,534,159,895,123.
//  Converted '987654321357159852' to 987,654,321,357,159,852.
//  1975308642714319704 is greater than 37042602479685369.
Dim stringToParse As String = String.Empty
Try
  ' Parse two strings.
  Dim string1, string2 As String
  string1 = "12347534159895123"
  string2 = "987654321357159852"
  stringToParse = string1
  Dim number1 As BigInteger = BigInteger.Parse(stringToParse)
  Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", stringToParse, number1)
  stringToParse = string2
  Dim number2 As BigInteger = BigInteger.Parse(stringToParse)
  Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1:N0}.", stringToParse, number2)
  ' Perform arithmetic operations on the two numbers.
  number1 *= 3
  number2 *= 2
  ' Compare the numbers.
  Select Case BigInteger.Compare(number1, number2)
   Case -1
     Console.WriteLine("{0} is greater than {1}.", number2, number1)
   Case 0
     Console.WriteLine("{0} is equal to {1}.", number1, number2)
   Case 1
     Console.WriteLine("{0} is greater than {1}.", number1, number2)
  End Select   
Catch e As FormatException
  Console.WriteLine("Unable to parse {0}.", stringToParse)
End Try
' The example displays the following output:
'  Converted '12347534159895123' to 12,347,534,159,895,123.
'  Converted '987654321357159852' to 987,654,321,357,159,852.
'  1975308642714319704 is greater than 37042602479685369.   

Poznámky

valueParametr by měl být řetězcové vyjádření čísla v následujícím formuláři.The value parameter should be the string representation of a number in the following form.

[WS] [Sign] číslice[WS][ws][sign]digits[ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Platné znaky znaménka jsou určeny NumberFormatInfo.NegativeSign vlastnostmi a NumberFormatInfo.PositiveSign aktuální jazykové verze.Valid sign characters are determined by the NumberFormatInfo.NegativeSign and NumberFormatInfo.PositiveSign properties of the current culture.
číslicedigits Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits ranging from 0 to 9. Budou ignorovány všechny úvodní nuly.Any leading zeros are ignored.

Poznámka

Řetězec určený value parametrem je interpretován pomocí NumberStyles.Integer stylu.The string specified by the value parameter is interpreted by using the NumberStyles.Integer style. Nemůže obsahovat žádné oddělovače skupin ani oddělovač desetinných míst a nemůže mít desetinnou část.It cannot contain any group separators or decimal separator, and it cannot have a decimal portion.

valueParametr je analyzován pomocí informací o formátování v System.Globalization.NumberFormatInfo objektu, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi systému.The value parameter is parsed by using the formatting information in a System.Globalization.NumberFormatInfo object that is initialized for the current system culture. Další informace naleznete v tématu NumberFormatInfo.CurrentInfo.For more information, see NumberFormatInfo.CurrentInfo. Chcete-li analyzovat řetězec pomocí informací o formátování konkrétní jazykové verze, použijte Parse(String, IFormatProvider) metodu.To parse a string by using the formatting information of a specific culture, use the Parse(String, IFormatProvider) method.

Důležité

Použijete-li Parse metodu k přenosu řetězce řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty, která byla ToString metodou výstupu, měli byste použít BigInteger.ToString(String) metodu se specifikátorem formátu "R" pro generování řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty.If you use the Parse method to round-trip the string representation of a BigInteger value that was output by the ToString method, you should use the BigInteger.ToString(String) method with the "R" format specifier to generate the string representation of the BigInteger value. V opačném případě řetězcové vyjádření BigInteger zachovává pouze 50 nejvýznamnějších číslic původní hodnoty a data mohou být ztracena při použití Parse metody k obnovení BigInteger hodnoty.Otherwise, the string representation of the BigInteger preserves only the 50 most significant digits of the original value, and data may be lost when you use the Parse method to restore the BigInteger value.

Viz také

Platí pro

Parse(String, NumberStyles)

Převede řetězcové vyjádření čísla v zadaném stylu na jeho BigInteger ekvivalent.Converts the string representation of a number in a specified style to its BigInteger equivalent.

public:
 static System::Numerics::BigInteger Parse(System::String ^ value, System::Globalization::NumberStyles style);
public static System.Numerics.BigInteger Parse (string value, System.Globalization.NumberStyles style);
static member Parse : string * System.Globalization.NumberStyles -> System.Numerics.BigInteger
Public Shared Function Parse (value As String, style As NumberStyles) As BigInteger

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.A string that contains a number to convert.

style
NumberStyles

Bitová kombinace hodnot výčtu, které určují povolený formát value .A bitwise combination of the enumeration values that specify the permitted format of value.

Návraty

BigInteger

Hodnota, která je ekvivalentní číslu zadanému v value parametru.A value that is equivalent to the number specified in the value parameter.

Výjimky

style není NumberStyles hodnota.style is not a NumberStyles value.

-nebo--or- style zahrnuje AllowHexSpecifier příznak nebo, HexNumber spolu s jinou hodnotou.style includes the AllowHexSpecifier or HexNumber flag along with another value.

value je null.value is null.

value nevyhovuje vstupnímu vzoru určenému parametrem NumberStyles .value does not comply with the input pattern specified by NumberStyles.

Příklady

Následující příklad znázorňuje volání Parse(String, NumberStyles) metody s několika možnými hodnotami style parametru.The following example illustrates calls to the Parse(String, NumberStyles) method with several possible values for the style parameter. Ukazuje, jak interpretovat řetězec jako šestnáctkovou hodnotu a jak zakázat symboly mezer a znaménka.It illustrates how to interpret a string as a hexadecimal value, and how to disallow spaces and sign symbols.

BigInteger number;
// Method should succeed (white space and sign allowed)
number = BigInteger.Parse("  -68054  ", NumberStyles.Integer);
Console.WriteLine(number);
// Method should succeed (string interpreted as hexadecimal)
number = BigInteger.Parse("68054", NumberStyles.AllowHexSpecifier);
Console.WriteLine(number);
// Method call should fail: sign not allowed
try
{
  number = BigInteger.Parse("  -68054 ", NumberStyles.AllowLeadingWhite
                      | NumberStyles.AllowTrailingWhite);
  Console.WriteLine(number);
}
catch (FormatException e)
{
  Console.WriteLine(e.Message);
}
// Method call should fail: white space not allowed
try
{
  number = BigInteger.Parse("  68054 ", NumberStyles.AllowLeadingSign);
  Console.WriteLine(number);
}
catch (FormatException e)
{
  Console.WriteLine(e.Message);
}
//
// The method produces the following output:
//
//   -68054
//   426068
//   Input string was not in a correct format.
//   Input string was not in a correct format.
Dim number As BigInteger 
' Method should succeed (white space and sign allowed)
number = BigInteger.Parse("  -68054  ", NumberStyles.Integer)
Console.WriteLine(number)
' Method should succeed (string interpreted as hexadecimal)
number = BigInteger.Parse("68054", NumberStyles.AllowHexSpecifier)
Console.WriteLine(number)
' Method call should fail: sign not allowed
Try
  number = BigInteger.Parse("  -68054 ", NumberStyles.AllowLeadingWhite _
                      Or NumberStyles.AllowTrailingWhite)
  Console.WriteLine(number)
Catch e As FormatException
  Console.WriteLine(e.Message)
End Try                           
' Method call should fail: white space not allowed
Try
  number = BigInteger.Parse("  68054 ", NumberStyles.AllowLeadingSign)
  Console.WriteLine(number)
Catch e As FormatException
  Console.WriteLine(e.Message)
End Try  
'
' The method produces the following output:
'
'   -68054
'   426068
'   Input string was not in a correct format.
'   Input string was not in a correct format.                         

Poznámky

styleParametr definuje prvky stylu (například prázdné znaky, symbol kladného nebo záporného znaménka, symbol oddělovače skupiny nebo symbol desetinné čárky), které jsou povoleny v value parametru pro úspěšné provedení operace analýzy.The style parameter defines the style elements (such as white space, the positive or negative sign symbol, the group separator symbol, or the decimal point symbol) that are allowed in the value parameter for the parse operation to succeed. styles musí být kombinací bitových příznaků od NumberStyles výčtu.styles must be a combination of bit flags from the NumberStyles enumeration. styleParametr usnadňuje toto přetížení metody, pokud value obsahuje řetězcové vyjádření hexadecimální hodnoty, když číselný systém (desítkové nebo šestnáctkové) reprezentovaný pomocí value je známý pouze v době běhu, nebo pokud chcete zakázat prázdné znaky nebo symbol znaménka v value .The style parameter makes this method overload useful when value contains the string representation of a hexadecimal value, when the number system (decimal or hexadecimal) represented by value is known only at run time, or when you want to disallow white space or a sign symbol in value.

V závislosti na hodnotě style value může parametr obsahovat následující prvky:Depending on the value of style, the value parameter may include the following elements:

[WS] [ $ ] [Sign] [číslice,]číslice[.fractional_digits] [E [sign]exponential_digits] [WS][ws][$][sign][digits,]digits[.fractional_digits][E[sign]exponential_digits][ws]

Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowHexSpecifier , value parametr může obsahovat následující prvky:If style includes NumberStyles.AllowHexSpecifier, the value parameter may contain the following elements:

[WS] hexdigits[WS][ws]hexdigits[ws]

Prvky v hranatých závorkách ([a]) jsou volitelné.Elements in square brackets ([ and ]) are optional. Následující tabulka popisuje jednotlivé prvky.The following table describes each element.

ElementElement PopisDescription
wsws Volitelné prázdné místo.Optional white space. Prázdné znaky mohou být zobrazeny na začátku value , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingWhite příznak a může se objevit na konci, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingWhite příznak.White space can appear at the start of value if style includes the NumberStyles.AllowLeadingWhite flag, and it can appear at the end of value if style includes the NumberStyles.AllowTrailingWhite flag.
$ Symbol měny pro konkrétní jazykovou verzi.A culture-specific currency symbol. Jeho pozice v řetězci je definována NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern vlastnostmi a aktuální jazykové verze.Its position in the string is defined by the NumberFormatInfo.CurrencyNegativePattern and NumberFormatInfo.CurrencyPositivePattern properties of the current culture. Symbol měny aktuální jazykové verze se může objevit v části value if style obsahuje NumberStyles.AllowCurrencySymbol příznak.The current culture's currency symbol can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowCurrencySymbol flag.
signsign Nepovinný znak.An optional sign. Znaménko se může zobrazit na začátku value , pokud style obsahuje NumberStyles.AllowLeadingSign příznak a může se objevit na konci, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowTrailingSign příznak.The sign can appear at the start of value if style includes the NumberStyles.AllowLeadingSign flag, and it can appear at the end of value if style includes the NumberStyles.AllowTrailingSign flag. Závorky lze použít v value k označení záporné hodnoty, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowParentheses příznak.Parentheses can be used in value to indicate a negative value if style includes the NumberStyles.AllowParentheses flag.
číslicedigits

fractional_digitsfractional_digits

exponential_digitsexponential_digits
Řada číslic od 0 do 9.A sequence of digits from 0 through 9. Pro fractional_digits je platná pouze číslice 0.For fractional_digits, only the digit 0 is valid.
,, Symbol oddělovače skupin, specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific group separator symbol. Oddělovač skupin aktuální jazykové verze se může objevit v části value if style obsahuje NumberStyles.AllowThousands příznak.The current culture's group separator can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowThousands flag.
.. Symbol desetinné čárky specifický pro jazykovou verzi.A culture-specific decimal point symbol. Symbol desetinné čárky aktuální jazykové verze se může objevit v, value Pokud style obsahuje NumberStyles.AllowDecimalPoint příznak.The current culture's decimal point symbol can appear in value if style includes the NumberStyles.AllowDecimalPoint flag. Pouze číslice 0 se může zobrazit jako zlomková číslice pro úspěšné provedení operace analýzy; Pokud fractional_digits obsahuje jakákoli jiná číslice, FormatException je vyvolána výjimka.Only the digit 0 can appear as a fractional digit for the parse operation to succeed; if fractional_digits includes any other digit, a FormatException is thrown.
EE Znak "e" nebo "E", který určuje, že hodnota je reprezentován v exponenciální (vědecké) notaci.The "e" or "E" character, which indicates that the value is represented in exponential (scientific) notation. valueParametr může představovat číslo v exponenciálním zápisu, pokud style obsahuje NumberStyles.AllowExponent příznak.The value parameter can represent a number in exponential notation if style includes the NumberStyles.AllowExponent flag.
hexdigitshexdigits Posloupnost šestnáctkových číslic od 0 do f nebo id 0 do F.A sequence of hexadecimal digits from 0 through f, or 0 through F.

Poznámka

Všechny ukončující znaky NUL (U + 0000) v s jsou ignorovány operací analýzy bez ohledu na hodnotu style argumentu.Any terminating NUL (U+0000) characters in s are ignored by the parsing operation, regardless of the value of the style argument.

Řetězec se pouze číslicemi (který odpovídá NumberStyles.None stylu) se vždy analyzuje úspěšně.A string with digits only (which corresponds to the NumberStyles.None style) always parses successfully. Většina zbývajících NumberStyles členů určuje ovládací prvky, které mohou být přítomny, ale ve vstupním řetězci nejsou nutné.Most of the remaining NumberStyles members control elements that may be present, but are not required to be present, in the input string. Následující tabulka uvádí, jak jednotlivé NumberStyles členy ovlivňují prvky, které mohou být přítomny v value .The following table indicates how individual NumberStyles members affect the elements that may be present in value.

NumberStyles osaNumberStyles value Prvky povolené v kromě value číslicElements permitted in value in addition to digits
None Pouze element číslice .The digits element only.
AllowDecimalPoint Prvky desetinné čárky (.) a zlomkové číslice .The decimal point (.) and fractional-digits elements.
AllowExponent Znak "e" nebo "E", který označuje exponenciální zápis, spolu s exponential_digits.The "e" or "E" character, which indicates exponential notation, along with exponential_digits.
AllowLeadingWhite Element WS na začátku value .The ws element at the start of value.
AllowTrailingWhite Element WS na konci value .The ws element at the end of value.
AllowLeadingSign Element Sign na začátku value .The sign element at the start of value.
AllowTrailingSign Element Sign na konci value .The sign element at the end of value.
AllowParentheses Element Sign ve formě závorek, který obklopuje číselnou hodnotu.The sign element in the form of parentheses enclosing the numeric value.
AllowThousands Prvek oddělovače skupin (,).The group separator (,) element.
AllowCurrencySymbol Prvek měny ($).The currency ($) element.
Currency Všechny prvky.All elements. valueV exponenciálním zápisu ale nemůže představovat šestnáctkové číslo ani číslo.However, value cannot represent a hexadecimal number or a number in exponential notation.
Float Element WS na začátku nebo konci value , podepsat na začátku a value symbol desetinné čárky (.).The ws element at the start or end of value, sign at the start of value, and the decimal point (.) symbol. valueParametr může také používat exponenciální zápis.The value parameter can also use exponential notation.
Number wsPrvky, sign oddělovače skupin (,) a desetinná čárka (.).The ws, sign, group separator (,), and decimal point (.) elements.
Any Všechny prvky.All elements. Nemůže ale value představovat hexadecimální číslo.However, value cannot represent a hexadecimal number.

Důležité

Použijete-li Parse metodu k přenosu řetězce řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty, která byla ToString metodou výstupu, měli byste použít BigInteger.ToString(String) metodu se specifikátorem formátu "R" pro generování řetězcové reprezentace BigInteger hodnoty.If you use the Parse method to round-trip the string representation of a BigInteger value that was output by the ToString method, you should use the BigInteger.ToString(String) method with the "R" format specifier to generate the string representation of the BigInteger value. V opačném případě řetězcové vyjádření BigInteger zachovává pouze 50 nejvýznamnějších číslic původní hodnoty a data mohou být ztracena při použití Parse metody k obnovení BigInteger hodnoty.Otherwise, the string representation of the BigInteger preserves only the 50 most significant digits of the original value, and data may be lost when you use the Parse method to restore the BigInteger value.

Na rozdíl od ostatních NumberStyles hodnot, které umožňují, ale nevyžadují, přítomnost konkrétních prvků stylu v value , NumberStyles.AllowHexSpecifier hodnota Style znamená, že jednotlivé číselné znaky v value jsou vždy interpretovány jako šestnáctkové znaky.Unlike the other NumberStyles values, which allow for, but do not require, the presence of particular style elements in value, the NumberStyles.AllowHexSpecifier style value means that the individual numeric characters in value are always interpreted as hexadecimal characters. Platné šestnáctkové znaky jsou 0-9, A-F a a-f.Valid hexadecimal characters are 0-9, A-F, and a-f. Jedinými ostatními příznaky, které lze kombinovat s style parametrem, jsou NumberStyles.AllowLeadingWhite a NumberStyles.AllowTrailingWhite .The only other flags that can be combined with the style parameter are NumberStyles.AllowLeadingWhite and NumberStyles.AllowTrailingWhite. ( NumberStyles Výčet obsahuje složený styl čísla, HexNumber , který obsahuje příznaky bílého místa.)(The NumberStyles enumeration includes a composite number style, HexNumber, that includes both white-space flags.)

Poznámka

Pokud value je řetězcové vyjádření šestnáctkového čísla, nemůže mu předcházet žádná dekorace (například 0x nebo &h ), která ho odlišuje jako šestnáctkové číslo.If value is the string representation of a hexadecimal number, it cannot be preceded by any decoration (such as 0x or &h) that differentiates it as a hexadecimal number. To způsobí selhání převodu.This causes the conversion to fail.

Pokud value je šestnáctkový řetězec, Parse(String, NumberStyles) Metoda je interpretována value jako záporné číslo uložené pomocí doplňkové reprezentace dvou doplňku, pokud má první dvě šestnáctková čísla větší než nebo rovno 0x80 .If value is a hexadecimal string, the Parse(String, NumberStyles) method interprets value as a negative number stored by using two's complement representation if its first two hexadecimal digits are greater than or equal to 0x80. Jinými slovy metoda interpretuje bit prvního bajtu prvního bajtu v value jako bit znaménka.In other words, the method interprets the highest-order bit of the first byte in value as the sign bit. Aby se zajistilo, že šestnáctkový řetězec je správně interpretován jako kladné číslo, první číslice v v value musí mít hodnotu nula.To make sure that a hexadecimal string is correctly interpreted as a positive number, the first digit in value must have a value of zero. Například metoda je interpretována 0x80 jako záporná hodnota, ale je interpretována buď 0x080 nebo 0x0080 jako kladná hodnota.For example, the method interprets 0x80 as a negative value, but it interprets either 0x080 or 0x0080 as a positive value. Následující příklad znázorňuje rozdíl mezi šestnáctkovými řetězci, které reprezentují záporné a kladné hodnoty.The following example illustrates the difference between hexadecimal strings that represent negative and positive values.

using System;
using System.Globalization;
using System.Numerics;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] hexStrings = { "80", "E293", "F9A2FF", "FFFFFFFF",
               "080", "0E293", "0F9A2FF", "0FFFFFFFF",
               "0080", "00E293", "00F9A2FF", "00FFFFFFFF" };
   foreach (string hexString in hexStrings)
   {
     BigInteger number = BigInteger.Parse(hexString, NumberStyles.AllowHexSpecifier);
     Console.WriteLine("Converted 0x{0} to {1}.", hexString, number);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted 0x80 to -128.
//    Converted 0xE293 to -7533.
//    Converted 0xF9A2FF to -417025.
//    Converted 0xFFFFFFFF to -1.
//    Converted 0x080 to 128.
//    Converted 0x0E293 to 58003.
//    Converted 0x0F9A2FF to 16360191.
//    Converted 0x0FFFFFFFF to 4294967295.
//    Converted 0x0080 to 128.
//    Converted 0x00E293 to 58003.
//    Converted 0x00F9A2FF to 16360191.
//    Converted 0x00FFFFFFFF to 4294967295.
Imports System.Globalization
Imports System.Numerics

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim hexStrings() As String = { "80", "E293", "F9A2FF", "FFFFFFFF", 
                   "080", "0E293", "0F9A2FF", "0FFFFFFFF", 
                   "0080", "00E293", "00F9A2FF", "00FFFFFFFF" }
   For Each hexString As String In hexStrings
     Dim number As BigInteger = BigInteger.Parse(hexString, NumberStyles.AllowHexSpecifier)
     Console.WriteLine("Converted 0x{0} to {1}.", hexString, number)
   Next     
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Converted 0x80 to -128.
'    Converted 0xE293 to -7533.
'    Converted 0xF9A2FF to -417025.
'    Converted 0xFFFFFFFF to -1.
'    Converted 0x080 to 128.
'    Converted 0x0E293 to 58003.
'    Converted 0x0F9A2FF to 16360191.
'    Converted 0x0FFFFFFFF to 4294967295.
'    Converted 0x0080 to 128.
'    Converted 0x00E293 to 58003.
'    Converted 0x00F9A2FF to 16360191.
'    Converted 0x00FFFFFFFF to 4294967295.

valueParametr je analyzován pomocí informací o formátování v NumberFormatInfo objektu, který je inicializován pro aktuální jazykovou verzi systému.The value parameter is parsed by using the formatting information in a NumberFormatInfo object that is initialized for the current system culture. Chcete-li určit jazykovou verzi, jejíž informace o formátování jsou použity pro operaci analýzy, zavolejte Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) přetížení.To specify the culture whose formatting information is used for the parse operation, call the Parse(String, NumberStyles, IFormatProvider) overload.

Viz také

Platí pro