Matrix3x2.ToString Matrix3x2.ToString Matrix3x2.ToString Matrix3x2.ToString Method

Definice

Vrátí řetězec, který představuje tuto matice. Returns a string that represents this matrix.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězcová reprezentace této matici. The string representation of this matrix.

Poznámky

Číselné hodnoty ve vráceném řetězci jsou formátovány pomocí konvencí aktuální jazykové verze.The numeric values in the returned string are formatted by using the conventions of the current culture. Pro jazykovou verzi en US, například vráceného řetězce může zobrazit jako { {M11:1.1 M12:1.2} {M21:2.1 M22:2.2} {M31:3.1 M32:3.2} }.For example, for the en-US culture, the returned string might appear as { {M11:1.1 M12:1.2} {M21:2.1 M22:2.2} {M31:3.1 M32:3.2} }.

Applies to: