Matrix4x4.IsIdentity Matrix4x4.IsIdentity Matrix4x4.IsIdentity Matrix4x4.IsIdentity Property

Definice

Označuje, zda je aktuální matice jednotkovou matici. Indicates whether the current matrix is the identity matrix.

public:
 property bool IsIdentity { bool get(); };
public bool IsIdentity { get; }
member this.IsIdentity : bool
Public ReadOnly Property IsIdentity As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud je aktuální matice jednotkovou matici; v opačném případě false. true if the current matrix is the identity matrix; otherwise, false.

Applies to: