Vector<T>.One Vector<T>.One Vector<T>.One Vector<T>.One Property

Definice

Vrátí Vektor obsahující všechny z nich. Returns a vector containing all ones.

public:
 static property System::Numerics::Vector<T> One { System::Numerics::Vector<T> get(); };
public static System.Numerics.Vector<T> One { get; }
member this.One : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)>
Public Shared ReadOnly Property One As Vector(Of T)

Hodnota vlastnosti

Vektor obsahující všechny z nich. A vector containing all ones.

Applies to: