Vector<T>.Division(Vector<T>, Vector<T>) Vector<T>.Division(Vector<T>, Vector<T>) Vector<T>.Division(Vector<T>, Vector<T>) Vector<T>.Division(Vector<T>, Vector<T>) Operator

Definice

Vydělí druhý prvnímu vektoru. Divides the first vector by the second.

public:
 static System::Numerics::Vector<T> operator /(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> operator / (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right);
static member ( / ) : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)>
Public Shared Operator / (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor, který je výsledkem dělení left podle right. The vector that results from dividing left by right.

Poznámky

Division Metoda definuje operace dělení pro Vector<T> objekty.The Division method defines the division operation for Vector<T> objects.

Applies to: