Vector<T>.ToString Vector<T>.ToString Vector<T>.ToString Vector<T>.ToString Method

Definice

Přetížení

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci této vektoru pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků a zprostředkovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi.Returns the string representation of this vector using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci této vektoru pomocí výchozí formátování.Returns the string representation of this vector using default formatting.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci této vektoru pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků.Returns the string representation of this vector using the specified format string to format individual elements.

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci této vektoru pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků a zprostředkovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi.Returns the string representation of this vector using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ formatProvider);
public string ToString (string format, IFormatProvider formatProvider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, formatProvider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String String String String

Objekt nebo, který definuje formát jednotlivých prvků.A or that defines the format of individual elements.

formatProvider
IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider IFormatProvider

Poskytovatele formátu, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.A format provider that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

Řetězcová reprezentace aktuální instance.The string representation of the current instance.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda vrátí hodnotu typu string, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí format a formatProvidera poskytovatele formátu NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator mezeru vlastnost se používá k oddělení jednotlivých prvků.This method returns a string in which each element of the vector is formatted using format and formatProvider, and the format provider's NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator property followed by a space is used to separate each element.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci této vektoru pomocí výchozí formátování.Returns the string representation of this vector using default formatting.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězcová reprezentace této vektoru.The string representation of this vector.

Poznámky

Tato metoda vrátí řetězec, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí (Obecné) formátovací řetězec "G" a formátovacích úmluv aktuální jazykové verzi vlákna.This method returns a string in which each element of the vector is formatted using the "G" (general) format string and the formatting conventions of the current thread culture. Aktuální jazykové verze NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator mezeru vlastnost se používá k oddělení jednotlivých prvků.The current culture's NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator property followed by a space is used to separate each element.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci této vektoru pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků.Returns the string representation of this vector using the specified format string to format individual elements.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String String String String

Objekt nebo, který definuje formát jednotlivých prvků.A or that defines the format of individual elements.

Návraty

Řetězcová reprezentace aktuální instance.The string representation of the current instance.

Poznámky

Tato metoda vrátí hodnotu typu string, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí format a formátování konvence aktuální jazykové verze.This method returns a string in which each element of the vector is formatted using format and the current culture's formatting conventions. Aktuální jazykové verze NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator mezeru vlastnost se používá k oddělení jednotlivých prvků.The current culture's NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator property followed by a space is used to separate each element.

Platí pro