Vector.Add(Vector<T>, Vector<T>) Vector.Add(Vector<T>, Vector<T>) Vector.Add(Vector<T>, Vector<T>) Vector.Add(Vector<T>, Vector<T>) Method

Definice

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou součet každý pár prvky z dané dva vektory. Returns a new vector whose values are the sum of each pair of elements from two given vectors.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<T> Add(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> Add<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member Add : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
Public Shared Function Add(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Sečtené vektoru. The summed vector.

Applies to: