Vector.AsVectorSByte(Vector<T>) Vector.AsVectorSByte(Vector<T>) Vector.AsVectorSByte(Vector<T>) Vector.AsVectorSByte(Vector<T>) Method

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Opětovně interpretuje objekt bity zadaného vektorového do těch, které vektor podepsaný bajtů. Reinterprets the bits of a specified vector into those of a vector of signed bytes.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<System::SByte> AsVectorSByte(System::Numerics::Vector<T> value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static System.Numerics.Vector<sbyte> AsVectorSByte<T> (System.Numerics.Vector<T> value) where T : struct;
static member AsVectorSByte : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<sbyte> (requires 'T : struct)
Public Shared Function AsVectorSByte(Of T As Structure) (value As Vector(Of T)) As Vector(Of SByte)

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Zdrojového vektoru. The source vector.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Applies to: