Vector.EqualsAny(Vector<T>, Vector<T>) Vector.EqualsAny(Vector<T>, Vector<T>) Vector.EqualsAny(Vector<T>, Vector<T>) Vector.EqualsAny(Vector<T>, Vector<T>) Method

Definice

Vrátí hodnotu určující, zda je jakýkoli jeden pár prvků v daném vektory stejné. Returns a value that indicates whether any single pair of elements in the given vectors is equal.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static bool EqualsAny(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static bool EqualsAny<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member EqualsAny : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> bool (requires 'T : struct)
Public Shared Function EqualsAny(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Boolean

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

true Pokud libovolný prvek spárovat v left a right je stejné, jinak false. true if any element pair in left and right is equal; otherwise, false.

Applies to: