Vector.IsHardwareAccelerated Vector.IsHardwareAccelerated Vector.IsHardwareAccelerated Vector.IsHardwareAccelerated Property

Definice

Získá hodnotu, která určuje, zda operace vector jsou v souladu s hardwarovou akceleraci prostřednictvím vnitřní podporu JIT. Gets a value that indicates whether vector operations are subject to hardware acceleration through JIT intrinsic support.

public:
 static property bool IsHardwareAccelerated { bool get(); };
public static bool IsHardwareAccelerated { get; }
member this.IsHardwareAccelerated : bool
Public Shared ReadOnly Property IsHardwareAccelerated As Boolean

Hodnota vlastnosti

true Pokud operace vector jsou v souladu s hardwarovou akceleraci; v opačném případě false. true if vector operations are subject to hardware acceleration; otherwise, false.

Poznámky

Operace Vector jsou v souladu s hardwarovou akceleraci v systémech, které podporují jediná instrukce a pokyny k více dat (SIMD) a kompilátor just-in-time RyiJIT se používá ke kompilaci spravovaného kódu.Vector operations are subject to hardware acceleration on systems that support Single Instruction, Multiple Data (SIMD) instructions and the RyiJIT just-in-time compiler is used to compile managed code.

Applies to: