Vector2.Abs(Vector2) Vector2.Abs(Vector2) Vector2.Abs(Vector2) Vector2.Abs(Vector2) Method

Definice

Vrátí vektor, jehož prvky jsou absolutní hodnoty jednotlivých prvků zadaného vektoru. Returns a vector whose elements are the absolute values of each of the specified vector's elements.

public:
 static System::Numerics::Vector2 Abs(System::Numerics::Vector2 value);
public static System.Numerics.Vector2 Abs (System.Numerics.Vector2 value);
static member Abs : System.Numerics.Vector2 -> System.Numerics.Vector2
Public Shared Function Abs (value As Vector2) As Vector2

Parametry

value
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Vektor. A vector.

Návraty

Absolutní hodnota vektoru. The absolute value vector.

Applies to: