Vector2.Multiply Vector2.Multiply Vector2.Multiply Vector2.Multiply Method

Definice

Provádí operace násobení na vektoru. Performs a multiplication operation on a vector.

Přetížení

Multiply(Vector2, Vector2) Multiply(Vector2, Vector2) Multiply(Vector2, Vector2) Multiply(Vector2, Vector2)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Multiply(Vector2, Single) Multiply(Vector2, Single) Multiply(Vector2, Single) Multiply(Vector2, Single)

Vektor vynásobí zadaný skalární hodnota. Multiplies a vector by a specified scalar.

Multiply(Single, Vector2) Multiply(Single, Vector2) Multiply(Single, Vector2) Multiply(Single, Vector2)

Vynásobí zadaného vektorového skalární hodnota. Multiplies a scalar value by a specified vector.

Multiply(Vector2, Vector2) Multiply(Vector2, Vector2) Multiply(Vector2, Vector2) Multiply(Vector2, Vector2)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

public:
 static System::Numerics::Vector2 Multiply(System::Numerics::Vector2 left, System::Numerics::Vector2 right);
public static System.Numerics.Vector2 Multiply (System.Numerics.Vector2 left, System.Numerics.Vector2 right);
static member Multiply : System.Numerics.Vector2 * System.Numerics.Vector2 -> System.Numerics.Vector2
Public Shared Function Multiply (left As Vector2, right As Vector2) As Vector2

Parametry

left
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor produktu. The element-wise product vector.

Multiply(Vector2, Single) Multiply(Vector2, Single) Multiply(Vector2, Single) Multiply(Vector2, Single)

Vektor vynásobí zadaný skalární hodnota. Multiplies a vector by a specified scalar.

public:
 static System::Numerics::Vector2 Multiply(System::Numerics::Vector2 left, float right);
public static System.Numerics.Vector2 Multiply (System.Numerics.Vector2 left, float right);
static member Multiply : System.Numerics.Vector2 * single -> System.Numerics.Vector2
Public Shared Function Multiply (left As Vector2, right As Single) As Vector2

Parametry

left
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Vektor, který se má vynásobit. The vector to multiply.

right
Single Single Single Single

Skalární hodnota. The scalar value.

Návraty

Škálovaný vektorový. The scaled vector.

Multiply(Single, Vector2) Multiply(Single, Vector2) Multiply(Single, Vector2) Multiply(Single, Vector2)

Vynásobí zadaného vektorového skalární hodnota. Multiplies a scalar value by a specified vector.

public:
 static System::Numerics::Vector2 Multiply(float left, System::Numerics::Vector2 right);
public static System.Numerics.Vector2 Multiply (float left, System.Numerics.Vector2 right);
static member Multiply : single * System.Numerics.Vector2 -> System.Numerics.Vector2
Public Shared Function Multiply (left As Single, right As Vector2) As Vector2

Parametry

left
Single Single Single Single

Dokončeno škálování hodnotu. The scaled value.

right
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Vektor. The vector.

Návraty

Škálovaný vektorový. The scaled vector.

Applies to: