Vector2.Zero Vector2.Zero Vector2.Zero Vector2.Zero Property

Definice

Vrátí vektor, jehož 2 prvky jsou rovné nule. Returns a vector whose 2 elements are equal to zero.

public:
 static property System::Numerics::Vector2 Zero { System::Numerics::Vector2 get(); };
public static System.Numerics.Vector2 Zero { get; }
member this.Zero : System.Numerics.Vector2
Public Shared ReadOnly Property Zero As Vector2

Hodnota vlastnosti

Vektor, jehož dva prvky jsou rovné nule (to znamená, vrátí Vektor (0,0). A vector whose two elements are equal to zero (that is, it returns the vector (0,0).

Applies to: