Vector4 Vector4 Vector4 Vector4 Struct

Definice

Představuje vektor hodnotami čtyři jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou. Represents a vector with four single-precision floating-point values.

public value class Vector4 : IEquatable<System::Numerics::Vector4>, IFormattable
public struct Vector4 : IEquatable<System.Numerics.Vector4>, IFormattable
type Vector4 = struct
    interface IFormattable
Public Structure Vector4
Implements IEquatable(Of Vector4), IFormattable
Dědičnost
Implementuje

Poznámky

Vector4 Struktury poskytuje podporu pro hardwarovou akceleraci.The Vector4 structure provides support for hardware acceleration.

Pro maticové transformace Vector2, Vector3, a Vector4 instance jsou reprezentovány jako řádky: vektor v transformována matice M s virtuálních počítačů násobení.For matrix transformations, the Vector2, Vector3, and Vector4 instances are represented as rows: a vector v is transformed by a matrix M with vM multiplication.

Konstruktory

Vector4(Single) Vector4(Single) Vector4(Single) Vector4(Single)

Vytvoří novou Vector4 objekt, jehož čtyři prvky mají stejnou hodnotu. Creates a new Vector4 object whose four elements have the same value.

Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single)

Sestaví nový Vector4 objekt ze zadaného Vector3 objektu a W komponenty. Constructs a new Vector4 object from the specified Vector3 object and a W component.

Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single)

Vytvoří novou Vector4 objekt ze zadaného Vector2 objektu a a Z a W komponenty. Creates a new Vector4 object from the specified Vector2 object and a Z and a W component.

Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single)

Vytvoří vektor, jehož prvky mají zadané hodnoty. Creates a vector whose elements have the specified values.

Pole

W W W W

Komponenta W vektoru. The W component of the vector.

X X X X

Komponenta X vektoru. The X component of the vector.

Y Y Y Y

Komponenta Y vektoru. The Y component of the vector.

Z Z Z Z

Z komponenty vektoru. The Z component of the vector.

Vlastnosti

One One One One

Získá vektoru, jejíž 4 prvky jsou rovné do jednoho. Gets a vector whose 4 elements are equal to one.

UnitW UnitW UnitW UnitW

Získá vektor (0,0,0,1). Gets the vector (0,0,0,1).

UnitX UnitX UnitX UnitX

Získá vektor (1,0,0,0). Gets the vector (1,0,0,0).

UnitY UnitY UnitY UnitY

Získá vektor (0,1,0,0). Gets the vector (0,1,0,0).

UnitZ UnitZ UnitZ UnitZ

Získá vektor (0,0,1,0). Gets the vector (0,0,1,0).

Zero Zero Zero Zero

Získá vektor, jehož 4 prvky jsou rovné nule. Gets a vector whose 4 elements are equal to zero.

Metody

Abs(Vector4) Abs(Vector4) Abs(Vector4) Abs(Vector4)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou absolutní hodnoty jednotlivých prvků zadaného vektoru. Returns a vector whose elements are the absolute values of each of the specified vector's elements.

Add(Vector4, Vector4) Add(Vector4, Vector4) Add(Vector4, Vector4) Add(Vector4, Vector4)

Sečte dva vektory. Adds two vectors together.

Clamp(Vector4, Vector4, Vector4) Clamp(Vector4, Vector4, Vector4) Clamp(Vector4, Vector4, Vector4) Clamp(Vector4, Vector4, Vector4)

Omezuje vektor mezi minimální a maximální hodnotou. Restricts a vector between a minimum and a maximum value.

CopyTo(Single[]) CopyTo(Single[]) CopyTo(Single[]) CopyTo(Single[])

Zkopíruje prvky vektoru na určené pole. Copies the elements of the vector to a specified array.

CopyTo(Single[], Int32) CopyTo(Single[], Int32) CopyTo(Single[], Int32) CopyTo(Single[], Int32)

Zkopíruje prvky vektoru na určené pole, počínaje na pozici zadaného indexu. Copies the elements of the vector to a specified array starting at a specified index position.

Distance(Vector4, Vector4) Distance(Vector4, Vector4) Distance(Vector4, Vector4) Distance(Vector4, Vector4)

Vypočítá Euclidean vzdálenost mezi dvěma body daného. Computes the Euclidean distance between the two given points.

DistanceSquared(Vector4, Vector4) DistanceSquared(Vector4, Vector4) DistanceSquared(Vector4, Vector4) DistanceSquared(Vector4, Vector4)

Vrátí druhou Euclidean vzdálenost mezi dvěma zadanými body. Returns the Euclidean distance squared between two specified points.

Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4)

Vydělí druhý prvnímu vektoru. Divides the first vector by the second.

Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single)

Vydělí zadané vektoru zadaná skalární hodnota. Divides the specified vector by a specified scalar value.

Dot(Vector4, Vector4) Dot(Vector4, Vector4) Dot(Vector4, Vector4) Dot(Vector4, Vector4)

Vrátí součin dvou vektorů. Returns the dot product of two vectors.

Equals(Vector4) Equals(Vector4) Equals(Vector4) Equals(Vector4)

Vrátí hodnotu určující, zda tato instance a jiným způsobem jsou stejné. Returns a value that indicates whether this instance and another vector are equal.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Vrátí hodnotu určující, zda tato instance a zadaného objektu jsou stejné. Returns a value that indicates whether this instance and a specified object are equal.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance. Returns the hash code for this instance.

Length() Length() Length() Length()

Vrátí délku tohoto objektu vektoru. Returns the length of this vector object.

LengthSquared() LengthSquared() LengthSquared() LengthSquared()

Vrátí délku vektoru spolehlivosti. Returns the length of the vector squared.

Lerp(Vector4, Vector4, Single) Lerp(Vector4, Vector4, Single) Lerp(Vector4, Vector4, Single) Lerp(Vector4, Vector4, Single)

Provádí lineární interpolaci mezi dvěma vektory podle daného váhu. Performs a linear interpolation between two vectors based on the given weighting.

Max(Vector4, Vector4) Max(Vector4, Vector4) Max(Vector4, Vector4) Max(Vector4, Vector4)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou maximálně každá dvojice prvků v zadané dvěma vektory. Returns a vector whose elements are the maximum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

Min(Vector4, Vector4) Min(Vector4, Vector4) Min(Vector4, Vector4) Min(Vector4, Vector4)

Vrátí vektor, jehož prvky mají minimum dvojice prvků v zadané dvěma vektory. Returns a vector whose elements are the minimum of each of the pairs of elements in two specified vectors.

Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single)

Vektor vynásobí zadaný skalární hodnota. Multiplies a vector by a specified scalar.

Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4)

Vynásobí zadaného vektorového skalární hodnota. Multiplies a scalar value by a specified vector.

Negate(Vector4) Negate(Vector4) Negate(Vector4) Negate(Vector4)

Neguje zadaného vektorového. Negates a specified vector.

Normalize(Vector4) Normalize(Vector4) Normalize(Vector4) Normalize(Vector4)

Vrátí Vektor s stejném směru jako zadaný vektoru, ale o délce jednoho. Returns a vector with the same direction as the specified vector, but with a length of one.

SquareRoot(Vector4) SquareRoot(Vector4) SquareRoot(Vector4) SquareRoot(Vector4)

Vrátí vektor, jehož prvky jsou druhou odmocninu každého zadaného vektorových elementů. Returns a vector whose elements are the square root of each of a specified vector's elements.

Subtract(Vector4, Vector4) Subtract(Vector4, Vector4) Subtract(Vector4, Vector4) Subtract(Vector4, Vector4)

Odečte druhý vektoru z první. Subtracts the second vector from the first.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí výchozí formátování. Returns the string representation of the current instance using default formatting.

ToString(String) ToString(String) ToString(String) ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků. Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements.

ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider) ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí zadaného řetězce formátu pro formátování jednotlivých prvků a zprostředkovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi. Returns the string representation of the current instance using the specified format string to format individual elements and the specified format provider to define culture-specific formatting.

Transform(Vector4, Quaternion) Transform(Vector4, Quaternion) Transform(Vector4, Quaternion) Transform(Vector4, Quaternion)

Transformuje vektor four-dimensional zadanou hodnotu Quaternion otočení. Transforms a four-dimensional vector by the specified Quaternion rotation value.

Transform(Vector4, Matrix4x4) Transform(Vector4, Matrix4x4) Transform(Vector4, Matrix4x4) Transform(Vector4, Matrix4x4)

Transformuje vektor four-dimensional podle zadaného matice 4 x 4. Transforms a four-dimensional vector by a specified 4x4 matrix.

Transform(Vector3, Quaternion) Transform(Vector3, Quaternion) Transform(Vector3, Quaternion) Transform(Vector3, Quaternion)

Transformuje vektor 3D zadanou hodnotu Quaternion otočení. Transforms a three-dimensional vector by the specified Quaternion rotation value.

Transform(Vector2, Matrix4x4) Transform(Vector2, Matrix4x4) Transform(Vector2, Matrix4x4) Transform(Vector2, Matrix4x4)

Transformuje vektor dvojrozměrné podle zadaného matice 4 x 4. Transforms a two-dimensional vector by a specified 4x4 matrix.

Transform(Vector2, Quaternion) Transform(Vector2, Quaternion) Transform(Vector2, Quaternion) Transform(Vector2, Quaternion)

Transformuje dvojrozměrná vektorová zadanou hodnotu Quaternion otočení. Transforms a two-dimensional vector by the specified Quaternion rotation value.

Transform(Vector3, Matrix4x4) Transform(Vector3, Matrix4x4) Transform(Vector3, Matrix4x4) Transform(Vector3, Matrix4x4)

Transformuje vektor trojrozměrného podle zadaného matice 4 x 4. Transforms a three-dimensional vector by a specified 4x4 matrix.

Operátory

Addition(Vector4, Vector4) Addition(Vector4, Vector4) Addition(Vector4, Vector4) Addition(Vector4, Vector4)

Sečte dva vektory. Adds two vectors together.

Division(Vector4, Vector4) Division(Vector4, Vector4) Division(Vector4, Vector4) Division(Vector4, Vector4)

Vydělí druhý prvnímu vektoru. Divides the first vector by the second.

Division(Vector4, Single) Division(Vector4, Single) Division(Vector4, Single) Division(Vector4, Single)

Vydělí zadané vektoru zadaná skalární hodnota. Divides the specified vector by a specified scalar value.

Equality(Vector4, Vector4) Equality(Vector4, Vector4) Equality(Vector4, Vector4) Equality(Vector4, Vector4)

Vrátí hodnotu určující, zda je každý pár prvků v zadané dva vektory stejné. Returns a value that indicates whether each pair of elements in two specified vectors is equal.

Inequality(Vector4, Vector4) Inequality(Vector4, Vector4) Inequality(Vector4, Vector4) Inequality(Vector4, Vector4)

Vrátí hodnotu určující, zda zadaný dva vektory nejsou stejné. Returns a value that indicates whether two specified vectors are not equal.

Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single)

Násobky zadané vektoru zadanou skalární hodnotu. Multiples the specified vector by the specified scalar value.

Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4)

Násobky skalárních hodnot pomocí zadaného vektoru. Multiples the scalar value by the specified vector.

Subtraction(Vector4, Vector4) Subtraction(Vector4, Vector4) Subtraction(Vector4, Vector4) Subtraction(Vector4, Vector4)

Odečte druhý vektoru z první. Subtracts the second vector from the first.

UnaryNegation(Vector4) UnaryNegation(Vector4) UnaryNegation(Vector4) UnaryNegation(Vector4)

Neguje zadané vektoru. Negates the specified vector.

Applies to: