System.Numerics Namespace

System.Numerics Obor názvů obsahuje číselné typy, které doplňují číselné primitivních elementů, jako například Byte, Double, a Int32, které jsou definovány pomocí .NET. The System.Numerics namespace contains numeric types that complement the numeric primitives, such as Byte, Double, and Int32, that are defined by .NET.

Třídy

BitOperations
Vector

Poskytuje kolekci pohodlí statické metody pro vytváření, manipulaci, správné kombinování a převádění obecných vektorů.Provides a collection of static convenience methods for creating, manipulating, combining, and converting generic vectors.

VectorExtensions

Struktury

BigInteger

Představuje libovolně velké podepsané celé číslo.Represents an arbitrarily large signed integer.

Complex

Představuje komplexní čísla.Represents a complex number.

Matrix3x2

Představuje matice 3 x 2.Represents a 3x2 matrix.

Matrix4x4

Představuje matice 4 x 4.Represents a 4x4 matrix.

Plane

Rovina v trojrozměrném prostoru představuje.Represents a plane in three-dimensional space.

Quaternion

Představuje vektor, který se používá ke kódování trojrozměrné rotace fyzické.Represents a vector that is used to encode three-dimensional physical rotations.

Vector<T>

Představuje vektor jednoho zadaného číselného typu, který je vhodný pro optimalizaci nízké úrovně paralelních algoritmů.Represents a single vector of a specified numeric type that is suitable for low-level optimization of parallel algorithms.

Vector2

Představuje vektor se dvě hodnoty s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchou přesností.Represents a vector with two single-precision floating-point values.

Vector3

Představuje vektor pomocí tří hodnot s plovoucí desetinnou čárkou jednoduchou přesností.Represents a vector with three single-precision floating-point values.

Vector4

Představuje vektor hodnotami čtyři jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou.Represents a vector with four single-precision floating-point values.

Poznámky

Tento obor názvů obsahuje následující typy:This namespace includes the following types:

  • BigInteger Strukturu, která je na nonprimitive integrálový typ, který podporuje libovolně velkých celých čísel.The BigInteger structure, which is a nonprimitive integral type that supports arbitrarily large integers. Integrální Primitivum, jako Byte nebo Int32 zahrnuje MinValue a MaxValue vlastnost, která definují dolní mez a horní mez nepodporuje data typu.An integral primitive such as Byte or Int32 includes a MinValue and a MaxValue property, which define the lower bound and upper bound supported by that data type. Oproti tomu BigInteger struktura nemá žádné dolní a horní mez a může obsahovat hodnotu libovolné celé číslo.In contrast, the BigInteger structure has no lower or upper bound, and can contain the value of any integer.

  • Complex Struktura, která představuje komplexní čísla.The Complex structure, which represents a complex number. Komplexní čísla je číslo ve tvaru ** + bi, kde ** je skutečná součástí a b je imaginární části.A complex number is a number in the form a + bi, where a is the real part, and b is the imaginary part.

  • Typy vektorů s podporou SIMD, mezi které patří Vector2, Vector3, Vector4, Matrix3x2, Matrix4x4, Plane, a Quaternion.The SIMD-enabled vector types, which include Vector2, Vector3, Vector4, Matrix3x2, Matrix4x4, Plane, and Quaternion.