Object.MemberwiseClone Metoda

Definice

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

protected:
 System::Object ^ MemberwiseClone();
protected object MemberwiseClone ();
member this.MemberwiseClone : unit -> obj
Protected Function MemberwiseClone () As Object

Návraty

Object

Kopie aktuálního umístění Object .A shallow copy of the current Object.

Příklady

Následující příklad ilustruje MemberwiseClone metodu.The following example illustrates the MemberwiseClone method. Definuje ShallowCopy metodu, která volá MemberwiseClone metodu pro provedení operace s omezeným kopírováním Person objektu.It defines a ShallowCopy method that calls the MemberwiseClone method to perform a shallow copy operation on a Person object. Definuje také DeepCopy metodu, která provádí operaci hlubokého kopírování u Person objektu.It also defines a DeepCopy method that performs a deep copy operation on a Person object.

using System;

public class IdInfo
{
  public int IdNumber;

  public IdInfo(int IdNumber)
  {
    this.IdNumber = IdNumber;
  }
}

public class Person
{
  public int Age;
  public string Name;
  public IdInfo IdInfo;

  public Person ShallowCopy()
  {
    return (Person) this.MemberwiseClone();
  }

  public Person DeepCopy()
  {
    Person other = (Person) this.MemberwiseClone();
    other.IdInfo = new IdInfo(IdInfo.IdNumber);
    other.Name = String.Copy(Name);
    return other;
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Create an instance of Person and assign values to its fields.
    Person p1 = new Person();
    p1.Age = 42;
    p1.Name = "Sam";
    p1.IdInfo = new IdInfo(6565);

    // Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
    Person p2 = p1.ShallowCopy();

    // Display values of p1, p2
    Console.WriteLine("Original values of p1 and p2:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p2 instance values:");
    DisplayValues(p2);

    // Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
    p1.Age = 32;
    p1.Name = "Frank";
    p1.IdInfo.IdNumber = 7878;
    Console.WriteLine("\nValues of p1 and p2 after changes to p1:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p2 instance values:");
    DisplayValues(p2);

    // Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
    Person p3 = p1.DeepCopy();
    // Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
    p1.Name = "George";
    p1.Age = 39;
    p1.IdInfo.IdNumber = 8641;
    Console.WriteLine("\nValues of p1 and p3 after changes to p1:");
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ");
    DisplayValues(p1);
    Console.WriteLine("  p3 instance values:");
    DisplayValues(p3);
  }

  public static void DisplayValues(Person p)
  {
    Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}", p.Name, p.Age);
    Console.WriteLine("   Value: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber);
  }
}
// The example displays the following output:
//    Original values of p1 and p2:
//     p1 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 6565
//
//    Values of p1 and p2 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
//     p2 instance values:
//       Name: Sam, Age: 42
//       Value: 7878
//
//    Values of p1 and p3 after changes to p1:
//     p1 instance values:
//       Name: George, Age: 39
//       Value: 8641
//     p3 instance values:
//       Name: Frank, Age: 32
//       Value: 7878
Public Class IdInfo
  Public IdNumber As Integer
  
  Public Sub New(IdNumber As Integer)
    Me.IdNumber = IdNumber
  End Sub
End Class

Public Class Person 
  Public Age As Integer
  Public Name As String
  Public IdInfo As IdInfo

  Public Function ShallowCopy() As Person
    Return DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Person)
  End Function

  Public Function DeepCopy() As Person
    Dim other As Person = DirectCast(Me.MemberwiseClone(), Person) 
    other.IdInfo = New IdInfo(IdInfo.IdNumber)
    other.Name = String.Copy(Name)
    Return other
  End Function
End Class

Module Example
  Public Sub Main()
    ' Create an instance of Person and assign values to its fields.
    Dim p1 As New Person()
    p1.Age = 42
    p1.Name = "Sam"
    p1.IdInfo = New IdInfo(6565)

    ' Perform a shallow copy of p1 and assign it to p2.
    Dim p2 As Person = p1.ShallowCopy()

    ' Display values of p1, p2
    Console.WriteLine("Original values of p1 and p2:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p2 instance values:")
    DisplayValues(p2)
    Console.WriteLine()
        
    ' Change the value of p1 properties and display the values of p1 and p2.
    p1.Age = 32
    p1.Name = "Frank"
    p1.IdInfo.IdNumber = 7878
    Console.WriteLine("Values of p1 and p2 after changes to p1:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p2 instance values:")
    DisplayValues(p2)
    Console.WriteLine()
    
    ' Make a deep copy of p1 and assign it to p3.
    Dim p3 As Person = p1.DeepCopy()
    ' Change the members of the p1 class to new values to show the deep copy.
    p1.Name = "George"
    p1.Age = 39
    p1.IdInfo.IdNumber = 8641
    Console.WriteLine("Values of p1 and p3 after changes to p1:")
    Console.WriteLine("  p1 instance values: ")
    DisplayValues(p1)
    Console.WriteLine("  p3 instance values:")
    DisplayValues(p3)
  End Sub
  
  Public Sub DisplayValues(p As Person)
    Console.WriteLine("   Name: {0:s}, Age: {1:d}", p.Name, p.Age)
    Console.WriteLine("   Value: {0:d}", p.IdInfo.IdNumber)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Original values of m1 and m2:
'     m1 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 6565
'     m2 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 6565
'    
'    Values of m1 and m2 after changes to m1:
'     m1 instance values:
'       Name: Frank, Age: 32
'       Value: 7878
'     m2 instance values:
'       Name: Sam, Age: 42
'       Value: 7878
'    
'    Values of m1 and m3 after changes to m1:
'     m1 instance values:
'       Name: George, Age: 39
'       Value: 8641
'     m3 instance values:
'       Name: Frank, Age: 32
'       Value: 7878

V tomto příkladu Person.IdInfo vlastnost vrací IdInfo objekt.In this example, the Person.IdInfo property returns an IdInfo object. Jak ukazuje výstup z příkladu, když Person je objekt klonován voláním MemberwiseClone metody, Klonovaný Person objekt je nezávislá kopie původního objektu, s tím rozdílem, že sdílí stejný Person.IdInfo odkaz na objekt.As the output from the example shows, when a Person object is cloned by calling the MemberwiseClone method, the cloned Person object is an independent copy of the original object, except that they share the same Person.IdInfo object reference. V důsledku toho Změna vlastnosti klonování Person.IdInfo změní vlastnost původního objektu Person.IdInfo .As a result, modifying the clone's Person.IdInfo property changes the original object's Person.IdInfo property. Na druhé straně, pokud je provedena operace hloubkového kopírování, Klonovaný Person objekt, včetně jeho Person.IdInfo vlastnosti, lze změnit bez ovlivnění původního objektu.On the other hand, when a deep copy operation is performed, the cloned Person object, including its Person.IdInfo property, can be modified without affecting the original object.

Poznámky

MemberwiseCloneMetoda vytvoří neomezený opis vytvořením nového objektu a následným zkopírováním nestatických polí aktuálního objektu do nového objektu.The MemberwiseClone method creates a shallow copy by creating a new object, and then copying the nonstatic fields of the current object to the new object. Pokud je pole Typ hodnoty, je provedena bitová kopie pole.If a field is a value type, a bit-by-bit copy of the field is performed. Pokud je pole odkazový typ, je odkaz zkopírován, ale odkazovaný objekt není. Proto původní objekt a jeho klon odkazují na stejný objekt.If a field is a reference type, the reference is copied but the referred object is not; therefore, the original object and its clone refer to the same object.

Zvažte například objekt nazvaný X, který odkazuje na Objects a a B. Object B, a odkazuje na Object C. Bezhotová kopie X vytvoří nový objekt X2, který odkazuje také na objekty A a B. Naproti tomu hluboká kopie X vytvoří nový objekt X2, který odkazuje na nové objekty a2 a B2, které jsou kopiemi a a B. B2, a odkazuje na nový objekt C2, který je kopií jazyka C. Tento příklad znázorňuje rozdíl mezi operací s omezenými a hloubkou kopírování.For example, consider an object called X that references objects A and B. Object B, in turn, references object C. A shallow copy of X creates new object X2 that also references objects A and B. In contrast, a deep copy of X creates a new object X2 that references the new objects A2 and B2, which are copies of A and B. B2, in turn, references the new object C2, which is a copy of C. The example illustrates the difference between a shallow and a deep copy operation.

Existuje mnoho způsobů, jak implementovat operaci hloubkového kopírování, pokud operace s omezeným kopírováním prováděná MemberwiseClone metodou nevyhovuje vašim potřebám.There are numerous ways to implement a deep copy operation if the shallow copy operation performed by the MemberwiseClone method does not meet your needs. Patří mezi ně:These include the following:

 • Zavolejte konstruktor třídy objektu, který má být zkopírován, aby se vytvořil druhý objekt s hodnotami vlastnosti provedenými z prvního objektu.Call a class constructor of the object to be copied to create a second object with property values taken from the first object. To předpokládá, že hodnoty objektu jsou zcela definovány konstruktorem třídy.This assumes that the values of an object are entirely defined by its class constructor.

 • Zavolejte MemberwiseClone metodu pro vytvoření omezené kopie objektu a potom přiřaďte nové objekty, jejichž hodnoty jsou stejné jako původní objekt pro jakékoli vlastnosti nebo pole, jejichž hodnoty jsou odkazové typy.Call the MemberwiseClone method to create a shallow copy of an object, and then assign new objects whose values are the same as the original object to any properties or fields whose values are reference types. DeepCopyMetoda v příkladu znázorňuje tento přístup.The DeepCopy method in the example illustrates this approach.

 • Serializace objektu pro hloubkovou zkopírování a obnovení serializovaných dat do jiné proměnné objektu.Serialize the object to be deep copied, and then restore the serialized data to a different object variable.

 • K provedení operace důkladného kopírování použijte reflexi s rekurzí.Use reflection with recursion to perform the deep copy operation.

Platí pro