Object.ReferenceEquals(Object, Object) Metoda

Definice

Určuje, zda Object jsou zadané instance stejné instance.Determines whether the specified Object instances are the same instance.

public:
 static bool ReferenceEquals(System::Object ^ objA, System::Object ^ objB);
public static bool ReferenceEquals (object objA, object objB);
static member ReferenceEquals : obj * obj -> bool
Public Shared Function ReferenceEquals (objA As Object, objB As Object) As Boolean

Parametry

objA
Object

První objekt k porovnáníThe first object to compare.

objB
Object

Druhý objekt, který chcete porovnat.The second object to compare.

Návraty

Boolean

true Pokud objA je stejná instance jako objB nebo, pokud jsou obě hodnoty null , jinak false .true if objA is the same instance as objB or if both are null ; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad používá ReferenceEquals k určení, zda dva objekty jsou stejné instance.The following example uses ReferenceEquals to determine if two objects are the same instance.

using namespace System;
int main()
{
  Object^ o = nullptr;
  Object^ p = nullptr;
  Object^ q = gcnew Object;
  Console::WriteLine( Object::ReferenceEquals( o, p ) );
  p = q;
  Console::WriteLine( Object::ReferenceEquals( p, q ) );
  Console::WriteLine( Object::ReferenceEquals( o, p ) );
}

/*

This code produces the following output.

True
True
False

*/
object o = null;
object p = null;
object q = new Object();

Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p));
p = q;
Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p, q));
Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p));

// This code produces the following output:
//  True
//  True
//  False
Public Class App
  Public Shared Sub Main() 
    Dim o As Object = Nothing
    Dim p As Object = Nothing
    Dim q As New Object
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p))
    p = q
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(p, q))
    Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(o, p))
  End Sub 
End Class 
' This code produces the following output:
'
' True
' True
' False
'

Poznámky

Na rozdíl od Equals metody a operátoru rovnosti ReferenceEquals nelze metodu přepsat.Unlike the Equals method and the equality operator, the ReferenceEquals method cannot be overridden. Z tohoto důvodu, pokud chcete testovat rovnost dvou odkazů na objekty a nejste si jistí, jak implementace Equals metody, můžete zavolat ReferenceEquals metodu.Because of this, if you want to test two object references for equality and you are unsure about the implementation of the Equals method, you can call the ReferenceEquals method.

Návratová hodnota metody se ale ReferenceEquals může zdát být neobvyklé v těchto dvou scénářích:However, the return value of the ReferenceEquals method may appear to be anomalous in these two scenarios:

 • Při porovnávání typů hodnot.When comparing value types. Pokud objA a objB jsou typy hodnot, jsou zabaleny před předáním do ReferenceEquals metody.If objA and objB are value types, they are boxed before they are passed to the ReferenceEquals method. To znamená, že pokud oba objA a objB reprezentují stejnou instanci typu hodnoty, ReferenceEquals metoda ale přesto vrátí false , jak ukazuje následující příklad.This means that if both objA and objB represent the same instance of a value type, the ReferenceEquals method nevertheless returns false, as the following example shows.

  int int1 = 3;
  Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(int1, int1));
  Console.WriteLine(int1.GetType().IsValueType);
  
  // The example displays the following output:
  //    False
  //    True
  
  Public Module Example
    Public Sub Main
     Dim int1 As Integer = 3
     Console.WriteLine(Object.ReferenceEquals(int1, int1))
     Console.WriteLine(int1.GetType().IsValueType)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    False
  '    True
  

  Informace o typech hodnot zabalení naleznete v tématu zabalení a rozbalení.For information on boxing value types, see Boxing and Unboxing.

 • Při porovnávání řetězců.When comparing strings. Pokud objA a objB jsou řetězce, ReferenceEquals Metoda vrátí, true zda je řetězec interně.If objA and objB are strings, the ReferenceEquals method returns true if the string is interned. Neprovádí test rovnosti hodnot.It does not perform a test for value equality. V následujícím příkladu s1 a s2 jsou stejné, protože jsou dvě instance jednoho interně používaného řetězce.In the following example, s1 and s2 are equal because they are two instances of a single interned string. Ale nejsou s3 s4 stejné, protože i když mají identické řetězcové hodnoty, tento řetězec není interně.However, s3 and s4 are not equal, because although they have identical string values, that string is not interned.

  String s1 = "String1";
  String s2 = "String1";
  Console.WriteLine("s1 = s2: {0}", Object.ReferenceEquals(s1, s2));
  Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s1,
           String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s1)) ? "No" : "Yes");
  
  String suffix = "A";
  String s3 = "String" + suffix;
  String s4 = "String" + suffix;
  Console.WriteLine("s3 = s4: {0}", Object.ReferenceEquals(s3, s4));
  Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s3,
           String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s3)) ? "No" : "Yes");
  
  // The example displays the following output:
  //    s1 = s2: True
  //    String1 interned: Yes
  //    s3 = s4: False
  //    StringA interned: No
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim s1 As String = "String1"
     Dim s2 As String = "String1"
     Console.WriteLine("s1 = s2: {0}", Object.ReferenceEquals(s1, s2))
     Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s1, 
              If(String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s1)), "No", "Yes"))
  
     Dim suffix As String = "A"
     Dim s3 = "String" + suffix
     Dim s4 = "String" + suffix
     Console.WriteLine("s3 = s4: {0}", Object.ReferenceEquals(s3, s4))
     Console.WriteLine("{0} interned: {1}", s3, 
              If(String.IsNullOrEmpty(String.IsInterned(s3)), "No", "Yes"))
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    s1 = s2: True
  '    String1 interned: Yes
  '    s3 = s4: False
  '    StringA interned: No
  

  Další informace o způsobu, jakým je interning, naleznete v tématu String.IsInterned .For more information about string interning, see String.IsInterned.

Platí pro

Viz také