OperatingSystem OperatingSystem OperatingSystem OperatingSystem Class

Definice

Představuje informace o operačním systému, jako je verze a identifikátor platformy.Represents information about an operating system, such as the version and platform identifier. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class OperatingSystem sealed : ICloneable, System::Runtime::Serialization::ISerializable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public sealed class OperatingSystem : ICloneable, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type OperatingSystem = class
  interface ICloneable
  interface ISerializable
Public NotInheritable Class OperatingSystem
Implements ICloneable, ISerializable
Dědičnost
OperatingSystemOperatingSystemOperatingSystemOperatingSystem
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu používá OperatingSystem objekt k zobrazení informací o běhovém operačním systému.The following code example uses the OperatingSystem object to display information about the runtime operating system.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var os = Environment.OSVersion;
   Console.WriteLine("Current OS Information:\n");
   Console.WriteLine("Platform: {0:G}", os.Platform);
   Console.WriteLine("Version String: {0}", os.VersionString);
   Console.WriteLine("Version Information:");
   Console.WriteLine("  Major: {0}", os.Version.Major);
   Console.WriteLine("  Minor: {0}", os.Version.Minor);
   Console.WriteLine("Service Pack: '{0}'", os.ServicePack);
  }
}
// If run on a Windows 8.1 system, the example displays output like the following:
//    Current OS Information:
//
//    Platform: Win32NT
//    Version String: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
//    Version Information:
//     Major: 6
//     Minor: 2
//    Service Pack: ''
// If run on a Windows 7 system, the example displays output like the following:
//    Current OS Information:
//
//    Platform: Win32NT
//    Version String: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
//    Version Information:
//     Major: 6
//     Minor: 1
//    Service Pack: 'Service Pack 1'
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim os As OperatingSystem = Environment.OSVersion
   Console.WriteLine("Current OS Information:")
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine("Platform: {0:G}", os.Platform)
   Console.WriteLine("Version String: {0}", os.VersionString)
   Console.WriteLine("Version Information:")
   Console.WriteLine("  Major: {0}", os.Version.Major)
   Console.WriteLine("  Minor: {0}", os.Version.Minor)
   Console.WriteLine("Service Pack: '{0}'", os.ServicePack)
  End Sub
End Module
' If run on a Windows 8.1 system, the example displays output like the following:
'    Current OS Information:
'
'    Platform: Win32NT
'    Version String: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
'    Version Information:
'     Major: 6
'     Minor: 2
'    Service Pack: ''
' If run on a Windows 7 system, the example displays output like the following:
'    Current OS Information:
'
'    Platform: Win32NT
'    Version String: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
'    Version Information:
'     Major: 6
'     Minor: 1
'    Service Pack: 'Service Pack 1'

Poznámky

OperatingSystem Třída obsahuje informace o operačním systému.The OperatingSystem class contains information about an operating system.

Pro informace o aktuálním operačním systému za běhu načtěte OperatingSystem objekt vrácený Environment.OSVersion vlastností.For information about the current runtime operating system, retrieve the OperatingSystem object returned by the Environment.OSVersion property. Seznam verzí operačního systému Windows a jejich odpovídajících Version čísel verzí vrácených vlastnostmi a VersionString a ToString metodou najdete v tématu verze operačního systému na stránce Windows Dev Center.For a list of Windows operating system versions and their corresponding version numbers returned by the Version and VersionString properties and the ToString method, see Operating System Version on the Windows Dev Center.

Podle návrhu OperatingSystem není třída pro obecné účely popisovat operační systém a OperatingSystem z třídy nelze odvodit více zahrnujícího typu.By design, the OperatingSystem class is not a general purpose means of describing an operating system, and you cannot derive a more inclusive type from the OperatingSystem class. Pokud potřebujete typ, který bude obsahovat další informace o operačním systému, vytvořte vlastní typ a pak zahrňte pole typu OperatingSystem a další pole, vlastnosti nebo metody, které požadujete.If you need a type to contain other information about an operating system, create your own type, then include a field of type OperatingSystem and any additional fields, properties, or methods that you require.

Konstruktory

OperatingSystem(PlatformID, Version) OperatingSystem(PlatformID, Version) OperatingSystem(PlatformID, Version) OperatingSystem(PlatformID, Version)

Inicializuje novou instanci OperatingSystem třídy pomocí zadané hodnoty identifikátoru platformy a objektu verze.Initializes a new instance of the OperatingSystem class, using the specified platform identifier value and version object.

Vlastnosti

Platform Platform Platform Platform

Získá hodnotu PlatformID výčtu, která identifikuje platformu operačního systému.Gets a PlatformID enumeration value that identifies the operating system platform.

ServicePack ServicePack ServicePack ServicePack

Získá verzi aktualizace Service Pack reprezentovanou tímto OperatingSystem objektem.Gets the service pack version represented by this OperatingSystem object.

Version Version Version Version

Version Získá objekt, který identifikuje operační systém.Gets a Version object that identifies the operating system.

VersionString VersionString VersionString VersionString

Získá zřetězenou řetězcovou reprezentaci identifikátoru platformy, verze a aktualizace Service Pack, které jsou aktuálně nainstalovány v operačním systému.Gets the concatenated string representation of the platform identifier, version, and service pack that are currently installed on the operating system.

Metody

Clone() Clone() Clone() Clone()

OperatingSystem Vytvoří objekt, který je totožný s touto instancí.Creates an OperatingSystem object that is identical to this instance.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní SerializationInfo objekt daty potřebnými k deserializaci této instance.Populates a SerializationInfo object with the data necessary to deserialize this instance.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří Mělkou kopii aktuální Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Převede hodnotu tohoto OperatingSystem objektu na odpovídající řetězcovou reprezentaci.Converts the value of this OperatingSystem object to its equivalent string representation.

Platí pro