PrintBooleanProperty.Value Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu vlastnosti, kterou PrintBooleanProperty představuje.Gets or sets the value of the property that the PrintBooleanProperty represents.

public:
 virtual property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public override object Value { get; set; }
[set: System.Security.SecurityCritical]
public override object Value { get; set; }
member this.Value : obj with get, set
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Value : obj with get, set
Public Overrides Property Value As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Zabalený Boolean .A boxed Boolean.

Atributy

Platí pro