ReadOnlySpan<T>.CopyTo(Span<T>) Metoda

Definice

Zkopíruje obsah tohoto obsahu ReadOnlySpan<T> do cílového umístění Span<T> .Copies the contents of this ReadOnlySpan<T> into a destination Span<T>.

public:
 void CopyTo(Span<T> destination);
public void CopyTo (Span<T> destination);
member this.CopyTo : Span<'T> -> unit
Public Sub CopyTo (destination As Span(Of T))

Parametry

destination
Span<T>

Rozsah, do kterého se mají kopírovat položkyThe span to copy items into.

Výjimky

destination je kratší než zdroj ReadOnlySpan<T> .destination is shorter than the source ReadOnlySpan<T>.

Poznámky

Pokud se source a destination překrývají, část source je zpracována, jako kdyby byla zkopírována do dočasného umístění předtím, než je zkopírována do destination .If the source and destination overlap, the entirety of source is handled as if it was copied to a temporary location before it is copied to destination.

Platí pro