ReadOnlySpan<T>.Empty Vlastnost

Definice

Vrátí prázdnou hodnotu ReadOnlySpan<T> .Returns an empty ReadOnlySpan<T>.

public:
 static property ReadOnlySpan<T> Empty { ReadOnlySpan<T> get(); };
public static ReadOnlySpan<T> Empty { get; }
member this.Empty : ReadOnlySpan<'T>
Public Shared ReadOnly Property Empty As ReadOnlySpan(Of T)

Hodnota vlastnosti

ReadOnlySpan<T>

Prázdné ReadOnlySpan<T> .An empty ReadOnlySpan<T>.

Platí pro