AssemblyVersionAttribute Třída

Definice

Určuje verzi sestavení, na které se přidávají atributy.Specifies the version of the assembly being attributed.

public ref class AssemblyVersionAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=false)]
public sealed class AssemblyVersionAttribute : Attribute
type AssemblyVersionAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class AssemblyVersionAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
AssemblyVersionAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad používá atribut AssemblyVersionAttribute k přiřazení čísla verze sestavení.The following example uses the AssemblyVersionAttribute attribute to assign a version number to an assembly. V době kompilace jsou tyto informace o verzi uloženy spolu s metadaty sestavení.At compile time, this version information is stored with the assembly's metadata. V době běhu příklad načítá hodnotu vlastnosti Type.Assembly u typu nalezeného v sestavení pro získání odkazu na spuštěné sestavení a načítá informace o verzi sestavení z vlastnosti Version objektu AssemblyName vráceného metodou Assembly.GetName.At run time, the example retrieves the value of the Type.Assembly property on a type found in the assembly to get a reference to the executing assembly, and it retrieves the assembly's version information from the Version property of the AssemblyName object returned by the Assembly.GetName method.

using System;
using System.Reflection;

[assembly:AssemblyVersionAttribute("2.0.1")]

public class Example1
{
  public static void Main()
  {
   Assembly thisAssem = typeof(Example1).Assembly;
   AssemblyName thisAssemName = thisAssem.GetName();
    
   Version ver = thisAssemName.Version;
    
   Console.WriteLine("This is version {0} of {1}.", ver, thisAssemName.Name);  
  }
}
// The example displays the following output:
//    This is version 2.0.1.0 of Example1.
Imports System.Reflection

<Assembly:AssemblyVersionAttribute("2.0.1")>
Module Example1
  Public Sub Main()
    Dim thisAssem As Assembly = GetType(Example1).Assembly
    Dim thisAssemName As AssemblyName = thisAssem.GetName()
    
    Dim ver As Version = thisAssemName.Version
    
    Console.WriteLine("This is version {0} of {1}.", ver, thisAssemName.Name)  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   This is version 2.0.1.0 of Example1.

Poznámky

Atribut AssemblyVersionAttribute slouží k přiřazení čísla verze sestavení.The AssemblyVersionAttribute attribute is used to assign a version number to an assembly. Číslo verze se pak uloží spolu s metadaty sestavení.That version number is then stored with the assembly's metadata.

Číslo verze sestavení je součástí identity sestavení a hraje klíčovou část ve vazbě na sestavení a zásady verze.The assembly version number is part of an assembly's identity and plays a key part in binding to the assembly and in version policy. Výchozí zásady verze modulu runtime jsou aplikace spouštěny pouze s verzemi, které byly vytvořeny a testovány pomocí nástroje, pokud nejsou přepsány explicitními zásadami verze v konfiguračních souborech (konfigurační soubor aplikace, soubor zásad vydavatele a konfigurační soubor správce počítače).The default version policy for the runtime is that applications run only with the versions they were built and tested with, unless overridden by explicit version policy in configuration files (the application configuration file, the publisher policy file, and the computer's administrator configuration file). Další informace naleznete v tématu sestavení v modulu CLR (Common Language Runtime) .See Assemblies in the Common Language Runtime for more information.

Poznámka

Kontrola verze se vyskytuje pouze u sestavení se silným názvem.Version checking only occurs with strong-named assemblies.

Číslo verze má čtyři části, a to následujícím způsobem:The version number has four parts, as follows:

<hlavní verze >. > dílčí verze<.<číslo buildu >.<revize ><major version>.<minor version>.<build number>.<revision>

Důležité

Všechny součásti verze musí být celá čísla větší než nebo rovna 0.All components of the version must be integers greater than or equal to 0. Metadata omezují součásti hlavní, podverze, sestavení a revize pro sestavení na maximální hodnotu UInt16.MaxValue-1.Metadata restricts the major, minor, build, and revision components for an assembly to a maximum value of UInt16.MaxValue - 1. Pokud komponenta překročí tuto hodnotu, dojde k chybě kompilace.If a component exceeds this value, a compilation error occurs.

Můžete zadat všechny hodnoty nebo můžete přijmout výchozí číslo sestavení, číslo revize nebo obojí pomocí hvězdičky (*).You can specify all the values or you can accept the default build number, revision number, or both by using an asterisk (*). Například [assembly:AssemblyVersion("2.3.25.1")] označuje 2 jako hlavní verzi, 3 jako dílčí verzi, 25 jako číslo sestavení a 1 jako číslo revize.For example, [assembly:AssemblyVersion("2.3.25.1")] indicates 2 as the major version, 3 as the minor version, 25 as the build number, and 1 as the revision number. Číslo verze, například [assembly:AssemblyVersion("1.2.*")], určuje 1 jako hlavní verzi, 2 jako dílčí verzi a přijímá výchozí čísla sestavení a revize.A version number such as [assembly:AssemblyVersion("1.2.*")] specifies 1 as the major version, 2 as the minor version, and accepts the default build and revision numbers. Číslo verze, jako je například [assembly:AssemblyVersion("1.2.15.*")], určuje 1 jako hlavní verzi, 2 jako dílčí verzi, 15 jako číslo sestavení a přijímá výchozí číslo revize.A version number such as [assembly:AssemblyVersion("1.2.15.*")] specifies 1 as the major version, 2 as the minor version, 15 as the build number, and accepts the default revision number. Výchozí číslo sestavení se zvýší denně.The default build number increments daily. Výchozí číslo revize je počet sekund od půlnoci místního času (bez přihlédnutí k úpravám časových pásem pro letní čas) dělený 2.The default revision number is the number of seconds since midnight local time (without taking into account time zone adjustments for daylight saving time), divided by 2.

Poznámka

Pokud pro číslo sestavení zadáte hvězdičku, nemůžete zadat číslo revize.If you specify an asterisk for the build number, you cannot specify a revision number.

Hlavní a dílčí verze sestavení se používají jako číslo verze knihovny typů při exportu sestavení.The assembly major and minor versions are used as the type library version number when the assembly is exported. Někteří hostitelé COM neakceptují knihovny typů s číslem verze 0,0.Some COM hosts do not accept type libraries with the version number 0.0. Proto pokud chcete zveřejnit sestavení pro klienty modelu COM, nastavte verzi sestavení explicitně na 1,0 na stránce AssemblyVersionAttribute pro projekty vytvořené mimo Visual Studio 2005Visual Studio 2005 a bez AssemblyVersionAttribute zadána.Therefore, if you want to expose an assembly to COM clients, set the assembly version explicitly to 1.0 in the AssemblyVersionAttribute page for projects created outside Visual Studio 2005Visual Studio 2005 and with no AssemblyVersionAttribute specified. Proveďte to i v případě, že je verze sestavení 0,0.Do this even when the assembly version is 0.0. Všechny projekty vytvořené v Visual Studio 2005Visual Studio 2005 mají výchozí verzi sestavení 1,0. *.All projects created in Visual Studio 2005Visual Studio 2005 have a default assembly version of 1.0.*.

Chcete-li získat název sestavení, které jste načetli, zavolejte GetName na sestavení, abyste získali AssemblyNamea pak získali vlastnost Version.To get the name of an assembly you have loaded, call GetName on the assembly to get an AssemblyName, and then get the Version property. Chcete-li získat název sestavení, které jste načetli, zavolejte GetAssemblyName z klientské aplikace pro kontrolu verze sestavení, kterou vaše aplikace používá.To get the name of an assembly you have not loaded, call GetAssemblyName from your client application to check the assembly version that your application uses.

Atribut AssemblyVersionAttribute lze použít pouze jednou.The AssemblyVersionAttribute attribute can only be applied once. Některé šablony projektů sady Visual Studio již obsahují atribut.Some Visual Studio project templates already include the attribute. Při přidání atributu v kódu v těchto projektech dojde k chybě kompilátoru.In those projects, adding the attribute in code causes a compiler error.

Konstruktory

AssemblyVersionAttribute(String)

Inicializuje novou instanci třídy AssemblyVersionAttribute s číslem verze sestavení, které je označeno atributem.Initializes a new instance of the AssemblyVersionAttribute class with the version number of the assembly being attributed.

Vlastnosti

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tento Attribute.When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)
Version

Získá číslo verze sestavení s atributy.Gets the version number of the attributed assembly.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také