BindingFlags Výčet

Definice

Určuje příznaky, které řídí vazbu a způsob, ve kterém je hledání členů a typů prováděno pomocí reflexe.Specifies flags that control binding and the way in which the search for members and types is conducted by reflection.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class BindingFlags
[System.Flags]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum BindingFlags
[<System.Flags>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type BindingFlags = 
Public Enum BindingFlags
Dědičnost
BindingFlags
Atributy

Pole

CreateInstance 512

Určuje, že reflexe by měla vytvořit instanci zadaného typu.Specifies that reflection should create an instance of the specified type. Volá konstruktor, který odpovídá daným argumentům.Calls the constructor that matches the given arguments. Zadaný název člena je ignorován.The supplied member name is ignored. Pokud není zadán typ vyhledávání, (instance | Veřejné) se použijí.If the type of lookup is not specified, (Instance | Public) will apply. Inicializátor typu není možné volat.It is not possible to call a type initializer.

Tento příznak je předán InvokeMember metodě pro vyvolání konstruktoru.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a constructor.

DeclaredOnly 2

Určuje, že by měly být považovány pouze členové deklarované na úrovni hierarchie zadaného typu.Specifies that only members declared at the level of the supplied type's hierarchy should be considered. Zděděné členy nejsou považovány za.Inherited members are not considered.

Default 0

Určuje, že nejsou definovány žádné příznaky vazby.Specifies that no binding flags are defined.

DoNotWrapExceptions 33554432
ExactBinding 65536

Určuje, že typy zadaných argumentů musí přesně odpovídat typům odpovídajících formálních parametrů.Specifies that types of the supplied arguments must exactly match the types of the corresponding formal parameters. Reflexe vyvolá výjimku, pokud volající poskytuje objekt, který není null Binder , protože to znamená, že volající dává BindToXXX implementace, které vyberou vhodnou metodu.Reflection throws an exception if the caller supplies a non-null Binder object, since that implies that the caller is supplying BindToXXX implementations that will pick the appropriate method. Výchozí pořadač ignoruje tento příznak, zatímco vlastní pojiva mohou implementovat sémantiku tohoto příznaku.The default binder ignores this flag, while custom binders can implement the semantics of this flag.

FlattenHierarchy 64

Určuje, že by měly být vráceny veřejné a chráněné statické členy v hierarchii.Specifies that public and protected static members up the hierarchy should be returned. Privátní statické členy v děděných třídách nejsou vraceny.Private static members in inherited classes are not returned. Mezi statické členy patří pole, metody, události a vlastnosti.Static members include fields, methods, events, and properties. Vnořené typy nejsou vráceny.Nested types are not returned.

GetField 1024

Určuje, že by měla být vrácena hodnota zadaného pole.Specifies that the value of the specified field should be returned.

Tento příznak je předán InvokeMember metodě pro získání hodnoty pole.This flag is passed to an InvokeMember method to get a field value.

GetProperty 4096

Určuje, že by měla být vrácena hodnota zadané vlastnosti.Specifies that the value of the specified property should be returned.

Tento příznak je předán InvokeMember metodě pro vyvolání vlastnosti getter.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a property getter.

IgnoreCase 1

Určuje, že při vytváření vazby není nutné brát v úvahu případ názvu člena.Specifies that the case of the member name should not be considered when binding.

IgnoreReturn 16777216

Používá se ve zprostředkovateli komunikace s objekty COM k určení, že návratová hodnota člena může být ignorována.Used in COM interop to specify that the return value of the member can be ignored.

Instance 4

Určuje, že členové instance mají být zahrnuti do hledání.Specifies that instance members are to be included in the search.

InvokeMethod 256

Určuje, že se má vyvolat metoda.Specifies that a method is to be invoked. To nesmí být konstruktor nebo inicializátor typu.This must not be a constructor or a type initializer.

Tento příznak je předán InvokeMember metodě pro vyvolání metody.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a method.

NonPublic 32

Určuje, že ve vyhledávání mají být zahrnuty neveřejné členy.Specifies that non-public members are to be included in the search.

OptionalParamBinding 262144

Vrátí sadu členů, jejichž počet parametrů odpovídá počtu zadaných argumentů.Returns the set of members whose parameter count matches the number of supplied arguments. Tento příznak vazby se používá pro metody s parametry, které mají výchozí hodnoty a metody s proměnnými argumenty (vararg).This binding flag is used for methods with parameters that have default values and methods with variable arguments (varargs). Tento příznak by měl být použit pouze s InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]) .This flag should only be used with InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

Parametry s výchozími hodnotami jsou používány pouze v voláních, kde jsou vynechány koncové argumenty.Parameters with default values are used only in calls where trailing arguments are omitted. Musí se jednat o poslední argumenty.They must be the last arguments.

Public 16

Určuje, že se mají do hledání zahrnout veřejné členy.Specifies that public members are to be included in the search.

PutDispProperty 16384

Určuje, že PROPPUT by měl být vyvolán člen na objektu com.Specifies that the PROPPUT member on a COM object should be invoked. PROPPUT Určuje funkci nastavení vlastností, která používá hodnotu.PROPPUT specifies a property-setting function that uses a value. Použijte v PutDispProperty případě, že vlastnost má obojí PROPPUT a PROPPUTREF a vy potřebujete rozlišovat, která z nich je volána.Use PutDispProperty if a property has both PROPPUT and PROPPUTREF and you need to distinguish which one is called.

PutRefDispProperty 32768

Určuje, že PROPPUTREF by měl být vyvolán člen na objektu com.Specifies that the PROPPUTREF member on a COM object should be invoked. PROPPUTREF Určuje funkci nastavení vlastností, která používá odkaz namísto hodnoty.PROPPUTREF specifies a property-setting function that uses a reference instead of a value. Použijte v PutRefDispProperty případě, že vlastnost má obojí PROPPUT a PROPPUTREF a vy potřebujete rozlišovat, která z nich je volána.Use PutRefDispProperty if a property has both PROPPUT and PROPPUTREF and you need to distinguish which one is called.

SetField 2048

Určuje, zda má být nastavena hodnota zadaného pole.Specifies that the value of the specified field should be set.

Tento příznak je předán InvokeMember metodě pro nastavení hodnoty pole.This flag is passed to an InvokeMember method to set a field value.

SetProperty 8192

Určuje, že by měla být nastavena hodnota zadané vlastnosti.Specifies that the value of the specified property should be set. V případě vlastností modelu COM je zadání tohoto příznaku vazby ekvivalentní zadání PutDispProperty a PutRefDispProperty .For COM properties, specifying this binding flag is equivalent to specifying PutDispProperty and PutRefDispProperty.

Tento příznak je předán InvokeMember metodě pro vyvolání vlastnosti setter.This flag is passed to an InvokeMember method to invoke a property setter.

Static 8

Určuje, že se mají do hledání zahrnout statické členy.Specifies that static members are to be included in the search.

SuppressChangeType 131072

Není implementováno.Not implemented.

Příklady

Následující příklad ukazuje mnoho příznaků vazby.The following example demonstrates many of the binding flags.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::IO;

//namespace BindingFlagsSnippet {
public ref class TestClass
{
public:
  String^ Name;

private:
  array<Object^>^ values;
  int methodCalled;

public:

  property Object^ Item [int]
  {
   Object^ get( int index )
   {
     return values[ index ];
   }

   void set( int index, Object^ value )
   {
     values[ index ] = value;
   }
  }

  property Object^ Value
  {
   Object^ get()
   {
     return "the value";
   }
  }

  TestClass() 
  {
   Name = "initialName";
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }
  
  TestClass(String^ initName)
  {
   Name = initName;
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }

  static void SayHello()
  {
   Console::WriteLine( "Hello" );
  }

  void AddUp()
  {
   methodCalled++;
   Console::WriteLine( "AddUp Called {0} times", methodCalled );
  }

  static double ComputeSum( double d1, double d2 )
  {
   return d1 + d2;
  }

  static void PrintName( String^ firstName, String^ lastName )
  {
   Console::WriteLine( "{0},{1}", lastName, firstName );
  }

  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

  void Swap( interior_ptr<int> a, interior_ptr<int> b )
  {
   int x = *a;
    *a = *b;
    *b = x;
  }
};


[DefaultMemberAttribute("PrintTime")]
public ref class TestClass2
{
public:
  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

};

public ref class Base
{
private:
  static int BaseOnlyPrivate = 0;
protected:
  static int BaseOnly = 0;
};

public ref class Derived : Base
{
public:
  static int DerivedOnly = 0;
};

public ref class MostDerived : Derived {};

void main()
{
  array<Object^>^ noArguments;

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a static method.
  Type^ t = TestClass::typeid;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a static method." );
  Console::WriteLine( "-------------------------" );
  t->InvokeMember( "SayHello", BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Public | BindingFlags::Static, 
     nullptr, nullptr, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call an instance method.
  TestClass^ c = gcnew TestClass;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an instance method." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method with parameters.
  array<Object^>^args = {100.09,184.45};
  Object^ result;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------" );
  result = t->InvokeMember( "ComputeSum", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, args );
  Console::WriteLine( " {0} + {1} = {2}", args[ 0 ], args[ 1 ], result );

  // BindingFlags::GetField, SetField
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a field (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );

  // Get a field value.
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // Set a field.
  array<Object^>^obj2 = {"NewName"};
  t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::SetField, nullptr, c, obj2 );
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an indexed property (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------------------" );

  // BindingFlags::GetProperty
  // Get an indexed property value.
  int index = 3;
  array<Object^>^obj3 = {index};
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );

  // BindingFlags::SetProperty
  // Set an indexed property value.
  index = 3;
  array<Object^>^obj4 = {index,"NewValue"};
  t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::SetProperty, nullptr, c, obj4 );
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Getting a field or property." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );

  // BindingFlags::GetField
  // Get a field or property.
  result = t->InvokeMember( "Name", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // BindingFlags::GetProperty
  result = t->InvokeMember( "Value", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Value == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with named parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------" );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method using named parameters.
  array<Object^>^argValues = {"Mouse","Micky"};
  array<String^>^argNames = {"lastName","firstName"};
  t->InvokeMember( "PrintName", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, argValues, nullptr, 
    nullptr, argNames );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a default member of a type." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------" );

  // BindingFlags::Default
  // Call the default member of a type.
  Type^ t3 = TestClass2::typeid;
  t3->InvokeMember( "", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Default), 
    nullptr, gcnew TestClass2, noArguments );

  // BindingFlags::Static, NonPublic, and Public
  // Invoking a member with ref parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with ref parameters." );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );
  MethodInfo^ m = t->GetMethod( "Swap" );
  args = gcnew array<Object^>(2);
  args[ 0 ] = 1;
  args[ 1 ] = 2;
  m->Invoke( gcnew TestClass, args );
  Console::WriteLine( "{0}, {1}", args[ 0 ], args[ 1 ] );

  // BindingFlags::CreateInstance
  // Creating an instance with a parameterless constructor.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a parameterless constructor." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------" );
  Object^ obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, noArguments );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created.", obj->GetType()->Name);

  // Creating an instance with a constructor that has parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a constructor that has parameters." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------------" );
  obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, 
    gcnew array<Object^> { "Hello, World!" } );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj->GetType()->Name, 
    obj->GetType()->InvokeMember("Name", BindingFlags::GetField, nullptr, obj, noArguments));

  // BindingFlags::DeclaredOnly
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "DeclaredOnly instance members." );
  Console::WriteLine( "------------------------------" );
  array<System::Reflection::MemberInfo^>^memInfo = t->GetMembers( BindingFlags::DeclaredOnly | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::Public);
  for ( int i = 0; i < memInfo->Length; i++ )
  {
   Console::WriteLine( memInfo[ i ]->Name );

  }

  // BindingFlags::IgnoreCase
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using IgnoreCase and invoking the PrintName method." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------------------" );
  t->InvokeMember( "printname", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::IgnoreCase | 
        BindingFlags::Static | BindingFlags::Public | BindingFlags::InvokeMethod), 
        nullptr, nullptr, gcnew array<Object^> {"Brad","Smith"});

  // BindingFlags::FlattenHierarchy
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
  Console::WriteLine( "----------------------------------------------------------------------------" );
  array<FieldInfo^>^ finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | 
     BindingFlags::Public | BindingFlags::Static | BindingFlags::FlattenHierarchy);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }

  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
  Console::WriteLine("-------------------------");
  finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | BindingFlags::Public |
     BindingFlags::Static);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }
};

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
 100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item->Item[ 3] == 3
Item->Item[ 3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:19:06 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Value
Item
Name
methodCalled

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
using System;
using System.Reflection;
using System.IO;

namespace BindingFlagsSnippet
{
  class Example
  {
    static void Main()
    {
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a static method.
      Type t = typeof (TestClass);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a static method.");
      Console.WriteLine("-------------------------");
      t.InvokeMember ("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Static, null, null, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call an instance method.
      TestClass c = new TestClass ();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an instance method.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method with parameters.
      object [] args = new object [] {100.09, 184.45};
      object result;
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      result = t.InvokeMember ("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, args);
      Console.WriteLine ("{0} + {1} = {2}", args[0], args[1], result);

      // BindingFlags.GetField, SetField
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      // Get a field value.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // Set a field.
      t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.SetField, null, c, new object [] {"NewName"});
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------------------");
      // BindingFlags.GetProperty
      // Get an indexed property value.
      int index = 3;
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty, null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);
      // BindingFlags.SetProperty
      // Set an indexed property value.
      index = 3;
      t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.SetProperty, null, c, new object [] {index, "NewValue"});
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty , null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Getting a field or property.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      // BindingFlags.GetField
      // Get a field or property.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // BindingFlags.GetProperty
      result = t.InvokeMember ("Value", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Value == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------");
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method using named parameters.
      object[] argValues = new object [] {"Mouse", "Micky"};
      String [] argNames = new String [] {"lastName", "firstName"};
      t.InvokeMember ("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, argValues, null, null,
        argNames);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.");
      Console.WriteLine("------------------------------------");
      // BindingFlags.Default
      // Call the default member of a type.
      Type t3 = typeof (TestClass2);
      t3.InvokeMember ("", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Default, null, new TestClass2(),
        new object [] {});

      // BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
      // Invoking a member with ref parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with ref parameters.");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      MethodInfo m = t.GetMethod("Swap");
      args = new object[2];
      args[0] = 1;
      args[1] = 2;
      m.Invoke(new TestClass(),args);
      Console.WriteLine ("{0}, {1}", args[0], args[1]);

      // BindingFlags.CreateInstance
      // Creating an instance with a parameterless constructor.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a parameterless constructor.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
      object cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] {});
      Console.WriteLine("Instance of {0} created.", cobj.GetType().Name);

      // Creating an instance with a constructor that has parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");
      cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] { "Hello, World!" });
      Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", cobj.GetType().Name,
        cobj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, null, cobj, null));

      // BindingFlags.DeclaredOnly
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.");
      Console.WriteLine("------------------------------");
      System.Reflection.MemberInfo[] memInfo =
        t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Instance |
        BindingFlags.Public);
      for(int i=0;i<memInfo.Length;i++)
      {
        Console.WriteLine(memInfo[i].Name);
      }

      // BindingFlags.IgnoreCase
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------------------");
      t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase | BindingFlags.Static |
        BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod, null, null, new object[]
        {"Brad","Smith"});

      // BindingFlags.FlattenHierarchy
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------");
      FieldInfo[] finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static | BindingFlags.FlattenHierarchy);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
      Console.WriteLine("-------------------------");
      finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }
    }
  }

  public class TestClass
  {
    public String Name;
    private Object [] values = new Object [] {0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    public Object this [int index]
    {
      get
      {
        return values[index];
      }
      set
      {
        values[index] = value;
      }
    }

    public Object Value
    {
      get
      {
        return "the value";
      }
    }

    public TestClass () : this("initialName") {}
    public TestClass (string initName)
    {
      Name = initName;
    }

    int methodCalled = 0;

    public static void SayHello ()
    {
      Console.WriteLine ("Hello");
    }

    public void AddUp ()
    {
      methodCalled++;
      Console.WriteLine ("AddUp Called {0} times", methodCalled);
    }

    public static double ComputeSum (double d1, double d2)
    {
      return d1 + d2;
    }

    public static void PrintName (String firstName, String lastName)
    {
      Console.WriteLine ("{0},{1}", lastName,firstName);
    }

    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }

    public void Swap(ref int a, ref int b)
    {
      int x = a;
      a = b;
      b = x;
    }
  }

  [DefaultMemberAttribute ("PrintTime")]
  public class TestClass2
  {
    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }
  }

  public class Base
  {
    static int BaseOnlyPrivate = 0;
    protected static int BaseOnly = 0;
  }
  public class Derived : Base
  {
    public static int DerivedOnly = 0;
  }
  public class MostDerived : Derived {}
}

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item[3] == 3
Item[3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:29:21 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Item
Value
Name

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
Imports System.Reflection
Imports System.IO

Class Invoke

  Public Shared Sub Main()
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a static method.
    Dim t As Type = GetType(TestClass)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a static method.")
    Console.WriteLine("-------------------------")
    t.InvokeMember("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Public _
      Or BindingFlags.Static, Nothing, Nothing, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call an instance method.
    Dim c As New TestClass()
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an instance method.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method with parameters.
    Dim args() As Object = {100.09, 184.45}
    Dim result As Object
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------")
    result = t.InvokeMember("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, args)
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", args(0), args(1), result)

    ' BindingFlags.GetField, SetField
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------")
    ' Get a field value.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' Set a field.
    t.InvokeMember("Name", BindingFlags.SetField, Nothing, c, New Object() {"NewName"})
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------------------")
    ' BindingFlags.GetProperty 
    ' Get an indexed property value.
    Dim index As Integer = 3
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)
    ' BindingFlags.SetProperty
    ' Set an indexed property value.
    index = 3
    t.InvokeMember("Item", BindingFlags.SetProperty, Nothing, c, New Object() {index, "NewValue"})
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Getting a field or property.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    ' BindingFlags.GetField
    ' Get a field or property.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' BindingFlags.GetProperty
    result = t.InvokeMember("Value", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Value == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------")
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method using named parameters.
    Dim argValues() As Object = {"Mouse", "Micky"}
    Dim argNames() As [String] = {"lastName", "firstName"}
    t.InvokeMember("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, argValues, Nothing, _
      Nothing, argNames)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.")
    Console.WriteLine("------------------------------------")
    ' BindingFlags.Default
    ' Call the default member of a type.
    Dim t3 As Type = GetType(TestClass2)
    t3.InvokeMember("", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Default, Nothing, _
      New TestClass2(), New Object() {})

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with ByRef parameters.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------")
    ' BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
    ' Invoking a member by reference.
    Dim m As MethodInfo = t.GetMethod("Swap")
    args = New Object(1) {}
    args(0) = 1
    args(1) = 2
    m.Invoke(New TestClass(), args)
    Console.WriteLine("{0}, {1}", args(0), args(1))

    ' BindingFlags.CreateInstance
    ' Creating an instance.
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with parameterless constructor.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------")
    Dim obj As Object = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, _
      Nothing, Nothing, New Object() {})
    Console.WriteLine("Instance of {0} created.", obj.GetType().Name)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.")
    Console.WriteLine("------------------------------------------------------------")
    obj = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, Nothing, _
      Nothing, New Object() { "Hello, World!" })
    Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj.GetType().Name, _
      obj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, obj, Nothing))

    ' BindingFlags.DeclaredOnly
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.")
    Console.WriteLine("------------------------------")
    Dim memInfo As System.Reflection.MemberInfo() = t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly Or _
      BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To memInfo.Length - 1
      Console.WriteLine(memInfo(i).Name)
    Next i

    ' BindingFlags.IgnoreCase
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------------------")
    t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase Or BindingFlags.Public Or _
      BindingFlags.Static Or BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, _
      New Object() {"Brad", "Smith"})

    ' BindingFlags.FlattenHierarchy
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." )
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------")
    Dim finfos() As FieldInfo = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or _
       BindingFlags.Public Or BindingFlags.Static Or BindingFlags.FlattenHierarchy)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." )
    Console.WriteLine("-------------------------")
    finfos = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Public Or _
       BindingFlags.Static)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next
  End Sub
End Class

Public Class TestClass
  Public Name As String
  Private values() As [Object] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  Default Public Property Item(ByVal index As Integer) As [Object]
    Get
      Return values(index)
    End Get
    Set(ByVal Value As [Object])
      values(index) = Value
    End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property Value() As [Object]
    Get
      Return "the value"
    End Get
  End Property

  Public Sub New(ByVal initName As String)
    Name = initName
  End Sub 

  Public Sub New()
    MyClass.New("initialName")
  End Sub 

  Private methodCalled As Integer = 0

  Public Shared Sub SayHello()
    Console.WriteLine("Hello")
  End Sub 

  Public Sub AddUp()
    methodCalled += 1
    Console.WriteLine("AddUp Called {0} times", methodCalled)
  End Sub 

  Public Shared Function ComputeSum(ByVal d1 As Double, ByVal d2 As Double) As Double
    Return d1 + d2
  End Function 

  Public Shared Sub PrintName(ByVal firstName As [String], ByVal lastName As [String])
    Console.WriteLine("{0},{1}", lastName, firstName)
  End Sub 

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 

  Public Sub Swap(ByRef a As Integer, ByRef b As Integer)
    Dim x As Integer = a
    a = b
    b = x
  End Sub
End Class

<DefaultMemberAttribute("PrintTime")> _
Public Class TestClass2

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 
End Class

Public Class Base
  Shared BaseOnlyPrivate As Integer = 0
  Protected Shared BaseOnly As Integer = 0
End Class

Public Class Derived 
  Inherits Base
  Public Shared DerivedOnly As Integer = 0
End Class

Public Class MostDerived 
  Inherits Derived
End Class

' This example produces output similar to the following:
'
'Invoking a static method.
'-------------------------
'Hello
'
'Invoking an instance method.
'----------------------------
'AddUp Called 1 times
'AddUp Called 2 times
'
'Invoking a method with parameters.
'---------------------------------
'100.09 + 184.45 = 284.54
'
'Invoking a field (getting and setting.)
'--------------------------------------
'Name == initialName
'Name == NewName
'
'Invoking an indexed property (getting and setting.)
'--------------------------------------------------
'Item[3] == 3
'Item[3] == NewValue
'
'Getting a field or property.
'----------------------------
'Name == NewName
'Value == the value
'
'Invoking a method with named parameters.
'---------------------------------------
'Mouse,Micky
'
'Invoking a default member of a type.
'------------------------------------
'12/23/2009 4:34:22 PM
'
'Invoking a method with ByRef parameters.
'----------------------------------------
'2, 1
'
'Creating an instance with parameterless constructor.
'----------------------------------------------------
'Instance of TestClass created.
'
'Creating an instance with a constructor that has parameters.
'------------------------------------------------------------
'Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.
'
'DeclaredOnly instance members.
'------------------------------
'get_Item
'set_Item
'get_Value
'AddUp
'PrintTime
'Swap
'.ctor
'.ctor
'Item
'Value
'Name
'
'Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
'---------------------------------------------------
'Smith,Brad
'
'Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
'----------------------------------------------------------------------------
'DerivedOnly defined in Derived.
'BaseOnly defined in Base.
'
'Without FlattenHierarchy.
'-------------------------
'

Poznámky

Tyto BindingFlags vazby ovládacího prvku pro skvělou řadu tříd v System System.Reflection System.Runtime oborech názvů, a, které vyvolávají, vytvářejí, získávají, nastavují a hledají členy a typy.These BindingFlags control binding for a great many classes in the System, System.Reflection, and System.Runtime namespaces that invoke, create, get, set, and find members and types.

BindingFlags používají se v následujících Type metodách a dalších místech, jako například MethodBase.Invoke :BindingFlags are used in the following Type methods and other places such as MethodBase.Invoke:

InvokeMember a GetMethod jsou obzvláště důležité.InvokeMember and GetMethod are especially important.

Příznaky vazby mohou být zařazeny do kategorií podle toho, jak identifikují člen typu, jak je uvedeno v následující tabulce.The binding flags can be categorized by how they identify a type member, as listed in the following table.

Identifikováno přístupným přístupnostiIdentified by Accessibility Identifikovaný argumentem vazbyIdentified by Binding Argument Identifikováno operacíIdentified by Operation
DeclaredOnlyDeclaredOnly

FlattenHierarchyFlattenHierarchy

IgnoreCaseIgnoreCase

IgnoreReturnIgnoreReturn

InstanceInstance

NonPublicNonPublic

VeřejnáPublic

StaticStatic
ExactBindingExactBinding

OptionalParamBindingOptionalParamBinding
MetodaCreateInstance

GetFieldGetField

SetFieldSetField

GetPropertyGetProperty

SetPropertySetProperty

InvokeMethodInvokeMethod

PutDispPropertyPutDispProperty

PutRefDispPropertyPutRefDispProperty

Poznámka

Je nutné zadat Instance nebo Static společně s Public nebo NonPublic nebo nebudou vráceny žádné členy.You must specify Instance or Static along with Public or NonPublic or no members will be returned.

Následující tabulka uvádí seznam převodů, které jsou provedeny ve výchozím nastavení Binder.ChangeType .The following table lists the coercions performed by the default Binder.ChangeType. Tato tabulka platí zejména pro BindingFlags.ExactBinding příznak vazby.This table applies especially to the BindingFlags.ExactBinding binding flag. Obecně platí, že ChangeType by měl provádět pouze rozšiřování převodů, které nikdy neztrácejí data.The general principle is that ChangeType should perform only widening coercions, which never lose data. Příkladem rozšiřujícího převodu je vynucený hodnota, která je 32 celé číslo se znaménkem na hodnotu, která je 64 celé číslo se znaménkem.An example of a widening coercion is coercing a value that is a 32-bit signed integer to a value that is a 64-bit signed integer. To se odlišuje od zúžené konverze, která může přijít o data.This is distinguished from a narrowing coercion, which may lose data. Příkladem zúžené konverze je 64 vynucený celé číslo se znaménkem na 32 bitové číslo se znaménkem.An example of a narrowing coercion is coercing a 64-bit signed integer to a 32-bit signed integer.

Typ zdrojeSource Type Cílový typTarget Type
Libovolný typAny type Jeho základní typ.Its base type.
Libovolný typAny type Rozhraní, které implementuje.The interface it implements.
Char UInt16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, DoubleUInt16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Byte Char, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, DoubleChar, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
SByte Int16, Int32, Int64, Single, DoubleInt16, Int32, Int64, Single, Double
UInt16 UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, DoubleUInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Int16 Int32, Int64, Single, DoubleInt32, Int64, Single, Double
UInt32 UInt64, Int64, Single, DoubleUInt64, Int64, Single, Double
Int32 Int64, Single, DoubleInt64, Single, Double
UInt64 Single, DoubleSingle, Double
Int64 Single, DoubleSingle, Double
Single Double
Bez odkazuNon-reference Podle odkazu.By-reference.

Když se BindingFlags.ExactBinding použije příznak vazby, reflexe modeluje pravidla přístupnosti společného systému typů.When the BindingFlags.ExactBinding binding flag is used, reflection models the accessibility rules of the common type system. Například pokud je volající ve stejném sestavení, volající nepotřebuje zvláštní oprávnění pro interní členy.For example, if the caller is in the same assembly, the caller does not need special permissions for internal members. V opačném případě volající vyžaduje ReflectionPermission .Otherwise, the caller needs ReflectionPermission. To je konzistentní s vyhledáváním členů, kteří jsou chráněni, soukromá a tak dále.This is consistent with the lookup of members that are protected, private, and so on.

Platí pro