FieldInfo Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci FieldInfo třídy.Initializes a new instance of the FieldInfo class.

protected:
 FieldInfo();
protected FieldInfo ();
Protected Sub New ()

Platí pro