FieldInfo.GetRawConstantValue Metoda

Definice

Vrátí hodnotu literálu přidruženou k poli kompilátorem.Returns a literal value associated with the field by a compiler.

public:
 virtual System::Object ^ GetRawConstantValue();
public virtual object? GetRawConstantValue ();
public virtual object GetRawConstantValue ();
abstract member GetRawConstantValue : unit -> obj
override this.GetRawConstantValue : unit -> obj
Public Overridable Function GetRawConstantValue () As Object

Návraty

Object

Objekt Object , který obsahuje hodnotu literálu spojenou s polem.An Object that contains the literal value associated with the field. Pokud je hodnota literálu typem třídy s hodnotou 0 elementu, návratová hodnota je null .If the literal value is a class type with an element value of zero, the return value is null.

Výjimky

Konstantní tabulka v nespravovaných metadatech neobsahuje konstantní hodnotu pro aktuální pole.The Constant table in unmanaged metadata does not contain a constant value for the current field.

Typ hodnoty není jeden z typů povolený specifikací CLS (Common Language Specification).The type of the value is not one of the types permitted by the Common Language Specification (CLS). Viz logický formát metadat specifikace oddílu ECMA: jiné struktury, typy prvků používané v signaturách.See the ECMA Partition II specification Metadata Logical Format: Other Structures, Element Types used in Signatures.

Hodnota konstanty pro pole není nastavena.The constant value for the field is not set.

Poznámky

Tato metoda je k dispozici pro návrháře spravovaných kompilátorů a analyzátorů kódu.This method is provided for designers of managed compilers and code analyzers.

Tuto metodu lze použít jak v kontextu spuštění, tak v kontextu pouze pro reflexi.This method can be used in both the execution context and the reflection-only context.

V nespravovaných metadatech se konstanta tabulky používá k ukládání konstantních hodnot polí, parametrů a vlastností.In unmanaged metadata, the Constant table is used to store constant values for fields, parameters, and properties. Konstantní informace přímo neovlivňují chování za běhu.Constant information does not directly influence runtime behavior. Kompilátory kontrolují tyto informace v době kompilace při importu metadat.Compilers inspect this information, at compile time, when importing metadata. Je-li použito, hodnota konstanty je vložena do datového proudu jazyka MSIL (Microsoft Intermediate Language), který generuje kompilátor.If used, the value of a constant is embedded in the Microsoft intermediate language (MSIL) stream the compiler emits. Neexistují žádné instrukce jazyka MSIL, které by mohly být použity pro přístup k konstantní tabulce v době běhu.There are no MSIL instructions that can be used to access the Constant table at run time.

Poznámka

Další informace o konstantních hodnotách a konstantní tabulce naleznete v dokumentaci k oddílu ECMA oddílu II.For more information on constant values and the Constant table, see the ECMA Partition II documentation. Dokumentace je k dispozici online; Viz článek ECMA C# a Common Language Infrastructure standardů na webu MSDN a standardní ECMA-335-Common Language Infrastructure (CLI) na webu ECMA International.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the Ecma International Web site.

Platí pro