FieldInfo.GetValueDirect(TypedReference) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Alternativa odpovídající specifikaci CLS
System.Reflection.FieldInfo.GetValue(Object)

Vrátí hodnotu pole podporované daným objektem.Returns the value of a field supported by a given object.

public:
 virtual System::Object ^ GetValueDirect(TypedReference obj);
[System.CLSCompliant(false)]
public virtual object? GetValueDirect (TypedReference obj);
[System.CLSCompliant(false)]
public virtual object GetValueDirect (TypedReference obj);
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member GetValueDirect : TypedReference -> obj
override this.GetValueDirect : TypedReference -> obj
abstract member GetValueDirect : TypedReference -> obj
override this.GetValueDirect : TypedReference -> obj
Public Overridable Function GetValueDirect (obj As TypedReference) As Object

Parametry

obj
TypedReference

TypedReferenceStruktura, která zapouzdřuje spravovaný ukazatel do umístění a běhovou reprezentaci typu, který může být uložen v tomto umístění.A TypedReference structure that encapsulates a managed pointer to a location and a runtime representation of the type that might be stored at that location.

Návraty

Object

ObjectObsahuje hodnotu pole.An Object containing a field value.

Implementuje

Atributy

Výjimky

Volající vyžaduje alternativu specifikace CLS (Common Language Specification), ale jako místo toho se volala Tato metoda.The caller requires the Common Language Specification (CLS) alternative, but called this method instead.

Platí pro