MemberInfo Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci MemberInfo třídy.Initializes a new instance of the MemberInfo class.

protected:
 MemberInfo();
protected MemberInfo ();
Protected Sub New ()

Poznámky

Pouze odvozená třída může vytvořit tuto MemberInfo třídu.Only a derived class can create this MemberInfo class.

Platí pro