MemberInfo.MemberType Vlastnost

Definice

Při přepsání v odvozené třídě získá MemberTypes hodnotu, která označuje typ členské-metody, konstruktoru, události a tak dále.When overridden in a derived class, gets a MemberTypes value indicating the type of the member - method, constructor, event, and so on.

public:
 abstract property System::Reflection::MemberTypes MemberType { System::Reflection::MemberTypes get(); };
public abstract System.Reflection.MemberTypes MemberType { get; }
member this.MemberType : System.Reflection.MemberTypes
Public MustOverride ReadOnly Property MemberType As MemberTypes

Hodnota vlastnosti

MemberTypes

MemberTypesHodnota, která označuje typ člena.A MemberTypes value indicating the type of member.

Implementuje

Příklady

Následující příklad zobrazuje název členu a typ zadané třídy.The following example displays the member name and type of a specified class.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
int main()
{
  Console::WriteLine( "\nReflection.MemberInfo" );
  
  // Get the Type and MemberInfo.
  Type^ MyType = Type::GetType( "System.Reflection.PropertyInfo" );
  array<MemberInfo^>^Mymemberinfoarray = MyType->GetMembers();
  
  // Get the MemberType method and display the elements.
  Console::Write( "\nThere are {0} members in ", Mymemberinfoarray->GetLength( 0 ) );
  Console::Write( "{0}.", MyType->FullName );
  for ( int counter = 0; counter < Mymemberinfoarray->Length; counter++ )
  {
   Console::Write( "\n{0}. {1} Member type - {2}", counter, Mymemberinfoarray[ counter ]->Name, Mymemberinfoarray[ counter ]->MemberType );

  }
  return 0;
}

using System;
using System.Reflection;

class Mymemberinfo
{
  public static int Main()
  {
    Console.WriteLine ("\nReflection.MemberInfo");

    // Get the Type and MemberInfo.
    Type MyType = Type.GetType("System.Reflection.PropertyInfo");
    MemberInfo[] Mymemberinfoarray = MyType.GetMembers();

    // Get the MemberType method and display the elements.
    Console.Write("\nThere are {0} members in ", Mymemberinfoarray.GetLength(0));
    Console.Write("{0}.", MyType.FullName);

    for (int counter = 0; counter < Mymemberinfoarray.Length; counter++)
    {
      Console.Write("\n" + counter + ". "
        + Mymemberinfoarray[counter].Name
        + " Member type - " +
        Mymemberinfoarray[counter].MemberType.ToString());
    }
    return 0;
  }
}

Imports System.Reflection

Class Mymemberinfo

  Public Shared Function Main() As Integer
    Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Reflection.MemberInfo")

    ' Get the Type and MemberInfo.
    Dim MyType As Type = Type.GetType("System.Reflection.PropertyInfo")
    Dim Mymemberinfoarray As MemberInfo() = MyType.GetMembers()

    ' Get the MemberType method and display the elements.
    Console.Write(ControlChars.Cr + "There are {0} members in ", _
      Mymemberinfoarray.GetLength(0))
    Console.Write("{0}.", MyType.FullName)

    Dim counter As Integer
    For counter = 0 To Mymemberinfoarray.Length - 1
      Console.Write(ControlChars.CrLf + counter.ToString() + ". " _
        + Mymemberinfoarray(counter).Name _
        + " Member type - " _
        + Mymemberinfoarray(counter).MemberType.ToString())
    Next counter
    Return 0
  End Function
End Class

Poznámky

Tato vlastnost je v odvozených třídách přepsána a přepsání vrátí příslušný typ člena.This property is overridden in derived classes, and the override returns the appropriate member type. Proto když prohlížíte sadu MemberInfo objektů, například pole vrácené funkcí GetMembersMemberType vlastnost lze použít k určení typu člena daného člena.Therefore, when you examine a set of MemberInfo objects - for example, the array returned by GetMembers - the MemberType property can be used to determine the member type of any given member.

Chcete-li získat MemberType vlastnost, Získejte třídu Type .To get the MemberType property, get the class Type. Z rozhraní Type získá MethodInfo pole.From the Type, get the MethodInfo array. Z MethodInfo pole Získejte MemberTypes .From the MethodInfo array, get the MemberTypes.

Platí pro

Viz také