MemberInfo.ReflectedType Vlastnost

Definice

Získá objekt třídy, který byl použit k získání této instance MemberInfo.Gets the class object that was used to obtain this instance of MemberInfo.

public:
 abstract property Type ^ ReflectedType { Type ^ get(); };
public abstract Type ReflectedType { get; }
member this.ReflectedType : Type
Public MustOverride ReadOnly Property ReflectedType As Type

Hodnota vlastnosti

Objekt Type, jehož prostřednictvím byl získán tento objekt MemberInfo.The Type object through which this MemberInfo object was obtained.

Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak se ReflectedType mění, když je členský Object.ToString zobrazen z MemberInfo získaný z Object typu a z MemberInfo získaného ze samotné třídy MemberInfo, která dědí Object, ale nepřepisuje Object.ToString.The following code example shows how the ReflectedType changes when the member Object.ToString is viewed from a MemberInfo obtained from type Object and from a MemberInfo obtained from the MemberInfo class itself, which inherits Object but does not override Object.ToString.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

int main()
{
  MemberInfo^ m1 = Object::typeid->GetMethod("ToString");
  MemberInfo^ m2 = MemberInfo::typeid->GetMethod("ToString");

  Console::WriteLine("m1.DeclaringType: {0}", m1->DeclaringType);
  Console::WriteLine("m1.ReflectedType: {0}", m1->ReflectedType);
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("m2.DeclaringType: {0}", m2->DeclaringType);
  Console::WriteLine("m2.ReflectedType: {0}", m2->ReflectedType);

  //Console::ReadLine();
}

/* This code example produces the following output:

m1.DeclaringType: System.Object
m1.ReflectedType: System.Object

m2.DeclaringType: System.Object
m2.ReflectedType: System.Reflection.MemberInfo
 */
using System;
using System.Reflection;

public class Example
{
  static void Main()
  {
    MemberInfo m1 = typeof(Object).GetMethod("ToString");
    MemberInfo m2 = typeof(MemberInfo).GetMethod("ToString");

    Console.WriteLine("m1.DeclaringType: {0}", m1.DeclaringType);
    Console.WriteLine("m1.ReflectedType: {0}", m1.ReflectedType);
    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("m2.DeclaringType: {0}", m2.DeclaringType);
    Console.WriteLine("m2.ReflectedType: {0}", m2.ReflectedType);

    //Console.ReadLine();
  }
}

/* This code example produces the following output:

m1.DeclaringType: System.Object
m1.ReflectedType: System.Object

m2.DeclaringType: System.Object
m2.ReflectedType: System.Reflection.MemberInfo
 */
Imports System.Reflection

Module Example

  Sub Main()

    Dim m1 As MemberInfo = GetType(Object).GetMethod("ToString")
    Dim m2 As MemberInfo = GetType(MemberInfo).GetMethod("ToString")

    Console.WriteLine("m1.DeclaringType: {0}", m1.DeclaringType)
    Console.WriteLine("m1.ReflectedType: {0}", m1.ReflectedType)
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("m2.DeclaringType: {0}", m2.DeclaringType)
    Console.WriteLine("m2.ReflectedType: {0}", m2.ReflectedType)

    'Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

' This code example produces the following output:
'
' m1.DeclaringType: System.Object
' m1.ReflectedType: System.Object
'
' m2.DeclaringType: System.Object
' m2.ReflectedType: System.Reflection.MemberInfo
'

Poznámky

Vlastnost ReflectedType načte objekt Type, který byl použit k získání této instance MemberInfo.The ReflectedType property retrieves the Type object that was used to obtain this instance of MemberInfo. Tato hodnota se může lišit od hodnoty vlastnosti DeclaringType, pokud tento objekt MemberInfo představuje člen, který je zděděn ze základní třídy.This may differ from the value of the DeclaringType property if this MemberInfo object represents a member that is inherited from a base class.

Pokud je objekt MemberInfo globálním členem (to znamená, pokud byl získán z metody Module.GetMethods, která vrací globální metody v modulu), bude vrácená DeclaringType null.If the MemberInfo object is a global member (that is, if it was obtained from the Module.GetMethods method, which returns global methods on a module), the returned DeclaringType will be null.

Platí pro