Handle Struktura

Definice

Představuje libovolnou entitu metadat (například odkaz na typ, definici typu, specifikaci typu, definici metody nebo vlastní atribut) nebo hodnotu (řetězec, objekt blob, GUID nebo uživatelský řetězec).Represents any metadata entity (such as a type reference, a type definition, a type specification, a method definition, or a custom attribute) or value (a string, blob, guid, or user string).

public value class Handle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::Handle>
public struct Handle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.Handle>
type Handle = struct
Public Structure Handle
Implements IEquatable(Of Handle)
Dědičnost
Handle
Implementuje

Poznámky

Použijte Handle k uložení více typů popisovačů.Use Handle to store multiple kinds of handles.

Pole

AssemblyDefinition
ModuleDefinition

Vlastnosti

IsNil
Kind

Metody

Equals(Handle)
Equals(Object)
GetHashCode()

Operátory

Equality(Handle, Handle)
Inequality(Handle, Handle)

Platí pro