ManifestResourceHandleCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definice

Vrací enumerátor procházející kolekci.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

IEnumerator

Objekt, IEnumerator který lze použít pro iteraci prostřednictvím kolekce.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ManifestResourceHandleCollection je instance přetypování na IEnumerable rozhraní.It can be used only when the ManifestResourceHandleCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Platí pro