MethodDefinitionHandle Struktura

Definice

public value class MethodDefinitionHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::MethodDefinitionHandle>
public struct MethodDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.MethodDefinitionHandle>
type MethodDefinitionHandle = struct
Public Structure MethodDefinitionHandle
Implements IEquatable(Of MethodDefinitionHandle)
Dědičnost
MethodDefinitionHandle
Implementuje

Vlastnosti

IsNil

Metody

Equals(MethodDefinitionHandle)

Označuje, zda je aktuální objekt roven jinému objektu stejného typu.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)
GetHashCode()
ToDebugInformationHandle()

Vrátí popisovač MethodDebugInformation , který odpovídá tomuto popisovači.Returns a handle to a MethodDebugInformation that corresponds to this handle.

Operátory

Equality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)
Explicit(EntityHandle to MethodDefinitionHandle)
Explicit(Handle to MethodDefinitionHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to EntityHandle)
Implicit(MethodDefinitionHandle to Handle)
Inequality(MethodDefinitionHandle, MethodDefinitionHandle)

Platí pro