ReservedBlob<THandle> Struktura

Definice

Představuje popisovač a odpovídající objekt BLOB haldy metadat, která byla vyhrazena pro budoucí aktualizaci obsahu.Represents a handle and a corresponding blob on a metadata heap that was reserved for future content update.

generic <typename THandle>
 where THandle : value classpublic value class ReservedBlob
public struct ReservedBlob<THandle> where THandle : struct
type ReservedBlob<'Handle (requires 'Handle : struct)> = struct
Public Structure ReservedBlob(Of THandle)

Parametry typu

THandle
Dědičnost
ReservedBlob<THandle>

Vlastnosti

Content
Handle

Získá vyhrazený popisovač objektu BLOB.Gets the reserved blob handle.

Metody

CreateWriter()

Vrátí BlobWriter, který se má použít k aktualizaci obsahu.Returns a BlobWriter to be used to update the content.

Platí pro