SerializationTypeCode Výčet

Definice

Určuje kódy typů používané ke kódování typů hodnot v objektu BLOB CustomAttributeValue<TType>.Specifies type codes used to encode the types of values in a CustomAttributeValue<TType> blob.

public enum class SerializationTypeCode
public enum SerializationTypeCode
type SerializationTypeCode = 
Public Enum SerializationTypeCode
Dědičnost
SerializationTypeCode

Pole

Boolean 2

Hodnota ekvivalentní Boolean.A value equivalent to Boolean.

Byte 5

Hodnota ekvivalentní Byte.A value equivalent to Byte.

Char 3

Hodnota ekvivalentní Char.A value equivalent to Char.

Double 13

Hodnota ekvivalentní Double.A value equivalent to Double.

Enum 85

Argument atributu je instance výčtu.The attribute argument is an Enum instance.

Int16 6

Hodnota ekvivalentní Int16.A value equivalent to Int16.

Int32 8

Hodnota ekvivalentní Int32.A value equivalent to Int32.

Int64 10

Hodnota ekvivalentní Int64.A value equivalent to Int64.

Invalid 0

Hodnota ekvivalentní Invalid.A value equivalent to Invalid.

SByte 4

Hodnota ekvivalentní SByte.A value equivalent to SByte.

Single 12

Hodnota ekvivalentní Single.A value equivalent to Single.

String 14

Hodnota ekvivalentní String.A value equivalent to String.

SZArray 29

Hodnota ekvivalentní SZArray.A value equivalent to SZArray.

TaggedObject 81

Argument atributu je "boxed" (předaný parametru, poli nebo vlastnosti typu objektu) a obsahuje informace o typu v objektu BLOB atributu.The attribute argument is "boxed" (passed to a parameter, field, or property of type object) and carries type information in the attribute blob.

Type 80

Argument atributu je instance Type.The attribute argument is a Type instance.

UInt16 7

Hodnota ekvivalentní UInt16.A value equivalent to UInt16.

UInt32 9

Hodnota ekvivalentní UInt32.A value equivalent to UInt32.

UInt64 11

Hodnota ekvivalentní UInt64.A value equivalent to UInt64.

Platí pro