SignatureCallingConvention Výčet

Definice

Určuje, jak jsou argumenty v daném podpisu předány volajícímu volaný. Základní hodnoty polí v tomto typu odpovídají reprezentace v bajtu úvodního podpisu reprezentovaného SignatureHeader strukturou.The underlying values of the fields in this type correspond to the representation in the leading signature byte represented by a SignatureHeader structure.

public enum class SignatureCallingConvention
public enum SignatureCallingConvention
type SignatureCallingConvention = 
Public Enum SignatureCallingConvention
Dědičnost
SignatureCallingConvention

Pole

CDecl 1

Nespravované konvenceC++ volání jazyka C/Style, kde je zásobník volání vyčištěn volajícím.An unmanaged C/C++ style calling convention where the call stack is cleaned by the caller.

Default 0

Spravovaná konvence volání se seznamem argumentů s pevnou délkou.A managed calling convention with a fixed-length argument list.

FastCall 4

Nespravované konvence volání, kde jsou argumenty předány v registrech, pokud je to možné.An unmanaged calling convention where arguments are passed in registers when possible.

StdCall 2

Nespravované konvence volání, kde volaný vyčistil zásobník volání.An unmanaged calling convention where the call stack is cleaned up by the callee.

ThisCall 3

Nespravované C++ konvence volání stylu pro volání členských funkcí instance s pevným seznamem argumentů.An unmanaged C++ style calling convention for calling instance member functions with a fixed argument list.

VarArgs 5

Spravovaná konvence volání pro předávání dalších argumentů.A managed calling convention for passing extra arguments.

Platí pro