MethodBase.MethodHandle Vlastnost

Definice

Získá popisovač k vnitřní reprezentaci metadat metody.Gets a handle to the internal metadata representation of a method.

public:
 abstract property RuntimeMethodHandle MethodHandle { RuntimeMethodHandle get(); };
public abstract RuntimeMethodHandle MethodHandle { get; }
member this.MethodHandle : RuntimeMethodHandle
Public MustOverride ReadOnly Property MethodHandle As RuntimeMethodHandle

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Poznámky

Obslužné rutiny jsou platné pouze v doméně aplikace, ve které byly získány.The handles are valid only in the application domain in which they were obtained.

Platí pro