Module.GetCustomAttributesData Metoda

Definice

Vrátí seznam objektů CustomAttributeData pro aktuální modul, který lze použít v kontextu pouze pro reflexi.Returns a list of CustomAttributeData objects for the current module, which can be used in the reflection-only context.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IList<System::Reflection::CustomAttributeData ^> ^ GetCustomAttributesData();
public virtual System.Collections.Generic.IList<System.Reflection.CustomAttributeData> GetCustomAttributesData ();
abstract member GetCustomAttributesData : unit -> System.Collections.Generic.IList<System.Reflection.CustomAttributeData>
override this.GetCustomAttributesData : unit -> System.Collections.Generic.IList<System.Reflection.CustomAttributeData>
Public Overridable Function GetCustomAttributesData () As IList(Of CustomAttributeData)

Návraty

Obecný seznam objektů CustomAttributeData reprezentující data o atributech, které byly aplikovány na aktuální modul.A generic list of CustomAttributeData objects representing data about the attributes that have been applied to the current module.

Poznámky

Tuto metodu použijte, chcete-li prošetřit vlastní atributy kódu v kontextu pouze pro reflexi, v případech, kdy vlastní atributy samy jsou definovány v kódu, který je načten do kontextu pouze pro reflexi.Use this method to examine the custom attributes of code in the reflection-only context, in cases where the custom attributes themselves are defined in code that is loaded into the reflection-only context. V takových případech nelze použít metody jako Attribute.GetCustomAttributes a Module.GetCustomAttributes, protože vytvářejí instance atributů.Methods such as Attribute.GetCustomAttributes and Module.GetCustomAttributes cannot be used in such cases, because they create instances of the attributes. Kód v kontextu pouze pro reflexi nelze provést.Code in the reflection-only context cannot be executed. Další informace a příklady kódu naleznete v tématu Třída CustomAttributeData.For more information and example code, see the CustomAttributeData class.

Platí pro