Module.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definice

Poskytuje ISerializable implementaci pro Serializované objekty.Provides an ISerializable implementation for serialized objects.

public:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
[System.Security.SecurityCritical]
public virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overridable Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Informace a data potřebné k serializaci nebo deserializaci objektu.The information and data needed to serialize or deserialize an object.

context
StreamingContext

Kontext pro serializaci.The context for the serialization.

Implementuje

Atributy

Výjimky

info je null.info is null.

Zabezpečení

SecurityCriticalAttribute
Vyžaduje úplný vztah důvěryhodnosti pro bezprostředně volajícího.Requires full trust for the immediate caller. Tohoto člena nelze použít v kódu s částečnou důvěryhodností ani v transparentním kódu.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Platí pro