Module.GetSignerCertificate Metoda

Definice

Vrátí objekt X509Certificate, který odpovídá certifikátu obsaženému v podpisu Authenticode sestavení, do kterého tento modul patří.Returns an X509Certificate object corresponding to the certificate included in the Authenticode signature of the assembly which this module belongs to. Pokud sestavení nebylo podepsáno technologií Authenticode, je vrácena null.If the assembly has not been Authenticode signed, null is returned.

public:
 virtual System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509Certificate ^ GetSignerCertificate();
public virtual System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate GetSignerCertificate ();
abstract member GetSignerCertificate : unit -> System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate
override this.GetSignerCertificate : unit -> System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate
Public Overridable Function GetSignerCertificate () As X509Certificate

Návraty

Objekt X509Certificate nebo null, pokud sestavení, ke kterému tento modul patří, nebyl podepsaný technologií Authenticode.An X509Certificate object, or null if the assembly to which this module belongs has not been Authenticode signed.

Platí pro