Module.MDStreamVersion Vlastnost

Definice

Získá verzi streamu metadat.Gets the metadata stream version.

public:
 virtual property int MDStreamVersion { int get(); };
public:
 property int MDStreamVersion { int get(); };
public virtual int MDStreamVersion { get; }
public int MDStreamVersion { get; }
member this.MDStreamVersion : int
Public Overridable ReadOnly Property MDStreamVersion As Integer
Public ReadOnly Property MDStreamVersion As Integer

Hodnota vlastnosti

32 celé číslo představující verzi streamu metadat.A 32-bit integer representing the metadata stream version. Vysoké pořadí dvou bajtů představuje hlavní číslo verze a dolní pořadí dvou bajtů představuje číslo dílčí verze.The high-order two bytes represent the major version number, and the low-order two bytes represent the minor version number.

Poznámky

Poznámka

Další informace o hlavičce metadat najdete v části "oddíl II: definice metadat a sémantika" v dokumentaci k Common Language Infrastructure (CLI).For more information on the metadata header, see "Partition II: Metadata Definition and Semantics" in the Common Language Infrastructure (CLI) documentation. Dokumentace je k dispozici online; v tématu ECMA C# a Common Language Infrastructure Standards na webu ecma -335-Common Language Infrastructure (CLI) si přečtěte na webu ECMA.The documentation is available online; see ECMA C# and Common Language Infrastructure Standards on MSDN and Standard ECMA-335 - Common Language Infrastructure (CLI) on the ECMA Web site.

Platí pro