CacheEntryUpdateCallback Delegát

Definice

Definuje odkaz na metodu, která je vyvolána, když bude položka mezipaměti odebrána z mezipaměti.Defines a reference to a method that is invoked when a cache entry is about to be removed from the cache.

public delegate void CacheEntryUpdateCallback(CacheEntryUpdateArguments ^ arguments);
public delegate void CacheEntryUpdateCallback(CacheEntryUpdateArguments arguments);
type CacheEntryUpdateCallback = delegate of CacheEntryUpdateArguments -> unit
Public Delegate Sub CacheEntryUpdateCallback(arguments As CacheEntryUpdateArguments)

Parametry

arguments
CacheEntryUpdateArguments

Informace o položce, která má být odebrána z mezipaměti.The information about the entry that is about to be removed from the cache.

Poznámky

Informace o položce mezipaměti, která se má odebrat, jsou obsaženy v CacheEntryUpdateArguments objektu.Information about a cache entry to be removed is contained in a CacheEntryUpdateArguments object. CacheEntryUpdateArgumentsObjektu se předává CacheEntryUpdateCallback delegát.A CacheEntryUpdateArguments object is passed to the CacheEntryUpdateCallback delegate. Metoda, která implementuje CacheEntryUpdateCallback delegáta, může předat aktualizovanou hodnotu položky mezipaměti zpět do implementace mezipaměti.The method that implements the CacheEntryUpdateCallback delegate can pass an updated cache entry value back to the cache implementation. Aktualizovaná položka mezipaměti nahrazuje položku mezipaměti, která má být odebrána.The updated cache entry replaces the cache item that is about to be removed.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro

Viz také