AsyncValueTaskMethodBuilder AsyncValueTaskMethodBuilder AsyncValueTaskMethodBuilder AsyncValueTaskMethodBuilder Struct

Definice

Představuje tvůrce pro asynchronní metody, které vracejí ValueTask.Represents a builder for asynchronous methods that return a ValueTask.

public value class AsyncValueTaskMethodBuilder
public struct AsyncValueTaskMethodBuilder
type AsyncValueTaskMethodBuilder = struct
Public Structure AsyncValueTaskMethodBuilder
Dědičnost
AsyncValueTaskMethodBuilderAsyncValueTaskMethodBuilderAsyncValueTaskMethodBuilderAsyncValueTaskMethodBuilder

Vlastnosti

Task Task Task Task

Získá úlohu pro tohoto tvůrce.Gets the task for this builder.

Metody

AwaitOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) AwaitOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) AwaitOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) AwaitOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine)

Naplánuje Stavový počítač, aby pokračoval na další akci po dokončení zadaného operátoru await.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes.

AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine) AwaitUnsafeOnCompleted<TAwaiter,TStateMachine>(TAwaiter, TStateMachine)

Naplánuje Stavový počítač, aby pokračoval na další akci po dokončení zadaného operátoru await.Schedules the state machine to proceed to the next action when the specified awaiter completes.

Create() Create() Create() Create()

Vytvoří instanci AsyncValueTaskMethodBuilder struktury.Creates an instance of the AsyncValueTaskMethodBuilder struct.

SetException(Exception) SetException(Exception) SetException(Exception) SetException(Exception)

Označí úlohu jako neúspěšnou a váže určenou výjimku k úloze.Marks the task as failed and binds the specified exception to the task.

SetResult() SetResult() SetResult() SetResult()

Označí úkol jako úspěšně dokončený.Marks the task as successfully completed.

SetStateMachine(IAsyncStateMachine) SetStateMachine(IAsyncStateMachine) SetStateMachine(IAsyncStateMachine) SetStateMachine(IAsyncStateMachine)

Přidruží tvůrce ke specifikovanému stavu počítače.Associates the builder with the specified state machine.

Start<TStateMachine>(TStateMachine) Start<TStateMachine>(TStateMachine) Start<TStateMachine>(TStateMachine) Start<TStateMachine>(TStateMachine)

Začne spouštět tvůrce s přidruženým stavovým počítačem.Begins running the builder with the associated state machine.

Platí pro