ConfiguredTaskAwaitable ConfiguredTaskAwaitable ConfiguredTaskAwaitable ConfiguredTaskAwaitable Struct

Definice

Poskytuje await objekt, který umožňuje nakonfigurovanou možnost očekává se u úkolu.Provides an awaitable object that enables configured awaits on a task.

public value class ConfiguredTaskAwaitable
public struct ConfiguredTaskAwaitable
type ConfiguredTaskAwaitable = struct
Public Structure ConfiguredTaskAwaitable
Dědičnost
ConfiguredTaskAwaitableConfiguredTaskAwaitableConfiguredTaskAwaitableConfiguredTaskAwaitable

Poznámky

Tento typ je určený pro použití v kompilátoru; Nepoužívejte ho přímo v kódu.This type is intended for compiler use; do not use it directly in your code.

Metody

GetAwaiter() GetAwaiter() GetAwaiter() GetAwaiter()

Vrátí await pro tento očekávaný objekt.Returns an awaiter for this awaitable object.

Platí pro