DependencyAttribute.DependentAssembly Vlastnost

Definice

Získá hodnotu závislého sestavení.

public:
 property System::String ^ DependentAssembly { System::String ^ get(); };
public string DependentAssembly { get; }
member this.DependentAssembly : string
Public ReadOnly Property DependentAssembly As String

Hodnota vlastnosti

String

Název závislého sestavení.

Poznámky

Tuto vlastnost použijte k vrácení názvu sestavení, ke kterému je služba generování nativních imagí vázána.

Platí pro